Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkeslivetChevronRight
  4. HMS i arbeidslivetChevronRight
  5. HMS- Helse, miljø og sikkerhet i helsevesenetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS- Helse, miljø og sikkerhet i helsevesenet

Helse, miljø og sikkerhet for alle!

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid som har med de fysiske og psykiske forholdene på en arbeidsplass å gjøre. HMS-arbeid handler om å beskytte helsa til de ansatte, trygge arbeidsmiljøet, sørge for at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle kompetansen sin, og om å legge forholdene til rette for brukerne.

HMS omfatter en rekke lover, regler og tiltak som skal forebygge skader, øke trivselen og sikre et sunt arbeidsmiljø. Ved Silurveien sykehjem i Oslo er personalet svært bevisste på hvordan HMS spiller inn i deres arbeidshverdag.

Helse, miljø og sikkerheit for alle!

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er eit fellesnamn for alt arbeid som har å gjere med dei fysiske og psykiske tilhøva på ein arbeidsplass. HMS-arbeid handlar om å verne om helsa til medarbeidarane, tryggje arbeidsmiljøet, sjå til at kvar einskild blir sett og får utvikle kompetansen sin, og om å leggje tilhøva godt til rette for brukarane.

HMS femner mange lover, reglar og tiltak som skal førebyggje skadar, auke trivselen og sikre eit sunt arbeidsmiljø. Ved Silurveien sykeheim i Oslo er personalet svært bevisste på korleis HMS spelar inn i kvardagen deira.

Læringsressurser

HMS i arbeidslivet