Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Feltarbeid – vi undersøker et økosystemChevronRight
 5. Feltarbeid: Suksesjon på et jorde som ligger brakkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: Suksesjon på et jorde som ligger brakk

I mange deler av landet går små, tungdrevne eller avsidesliggende landbruksområder ut av drift, eller jorder kan midlertidig bli liggende brakk. Hva skjer med vegetasjonen på et slikt areal de første årene etter at aktiv drift har tatt slutt?

Tett vegetasjon av linbendel, tunbalderbrå og hønsegress. Foto.
Ettårige planter

Hensikt

Hensikten er å undersøke plantesamfunnet i et økosystem for å vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen.

Teori

gjengrodd setervold.foto.
Gjengroing av setervoll

På dyrket mark som blir liggende brakk, vil det til å begynne med komme opp en mengde ettårige plantearter, som linbendel og vassarve. Dette kaller vi et pionersamfunn.
Deretter kommer flerårige planter som balderbrå, åkerdylle, prestekrage og engkvein (gressart).

Etter hvert kommer lyskrevende små busker av løvtrær inn (osp, bjørk og or), dette kalles ofte løvkratt. Mens løvtrærne vokser opp, kommer også små bartrær opp i skogbunnen, og vi får en blandingsskog. Etter hvert vil skogen bli stabil og domineres av bartrærne, og vi har fått et klimakssamfunn.

Ruteanalyse og linjeanalyse

Når vi skal studere plantesamfunn, gjør vi ruteanalyser eller linjeanalyser. Ruteanalyse passer for å studere plantelivet i et homogent plantesamfunn. Gjennom ruteanalysene får vi oversikt over hvilke planter som er representative for dette samfunnet, samt hvor dominerende de enkelte artene er. Linjeanalyse kan brukes til å vise forandringer i plantesamfunnet langs en gradient av en miljøfaktor.

 • I ruteanalyser kan vi bruke ruter på 1 m x 1 m som er tilfeldig plassert i et homogent samfunn.
 • I linjeanalyser måler vi opp en linje gjennom området og studerer plantene som lever i en rute på 1 m x 0,5 m, på hver side av linjen, meter for meter. (På strekninger med liten variasjon kan vi gjøre "hopp" langs linjen.)
En mann registrerer planter som vokser innen for en rute på en kvadratmeter.
Ruteanalyse

Planteartene skriver vi i et skjema etter hvert som vi finner dem, og angir hvor mye det er av dem i ruta. Vi bruker denne inndelingen:
D = Dominant betyr at det er masse av denne planten i ruta.
V = Vanlig, det er en del av denne planten i ruta.
S = Sjelden, det er bare noen få av denne typen plante i ruta.

Utstyr

Du trenger: målbånd, flora, blyant og skjema for linjeanalyse (eventuelt plastposer til innsamling av planter). Fotoapparat eller mobiltelefon med kamera er nyttig til å dokumentere funn.

Framgangsmåte

 1. Beskriv området.
 2. Gjør en linjeanalyse fra et sted på jordet og inn til skogen/heia. Fyll ut et skjema som er vedlagt.
 3. Tegn en skisse/tegning av linjen du studerte, og prøv å markere hvor ulike planter dominerer. Ta bilder av de dominerende artene.
 4. Drøft og skriv en konklusjon om suksesjonsprosessen vi ser i området.

Oppslagsverk

Ruteanalyse, lyng og lyngnøkkel

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem