Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Folkediktning og samtidsteksterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Folkediktning og samtidstekster

Å sammenligne handler om å finne likheter og forskjeller. Tekster som er blitt til med flere hundre års mellomrom, kan ha mange fellestrekk. Når vi sammenligner samtidstekster med myter og folkediktning, ser vi spesielt på fortellemåte og det verdisynet som kommer til uttrykk i tekstene.

Om fortellemåte og verdisyn i norrøn litteratur og moderne fantasy-litteratur.

Å sammenligne tekster

Når du får i oppgave å sammenligne to tekster, betyr det at du skal finne likheter og forskjeller mellom de to tekstene. Myter og folkediktning er historier som har levd på folkemunne i lang tid før de har blitt skrevet ned. De er preget av en muntlig tradisjon, og av hvordan folk tenkte og hva de trodde på i den tidsperioden fortellingene ble til i.

Samtidstekster er tekster fra vår egen tid. Disse tekstene er også preget av hvordan vi som lever nå, har det, hva vi tenker på, og hva vi tror på. Det er bare så vanskelig å få øye på det, siden vi ofte tar for gitt grunnleggende tankemønstre i vår egen kultur. Derfor er det en spennende øvelse å ta et skritt til side og sammenligne tekster fra vår egen tid med tekster som ble til for mange hundre år siden.

Tenk etter

Levevilkåra i Norge på 2000-tallet er ganske forskjellig fra livet i tidlig middelalder. Forfatteren Sigrid Undset hevder likevel at «... menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager».

Er du enig med henne i det?

Fortellemåter

Begrepet «fortellemåte» betyr rett og slett måten ei historie er fortalt på. Ei fortelling kan bygges opp, eller komponeres, på ulikt vis. Den kan være refererende, skildrende eller scenisk. Fortellinga kan foregå i nåtid, eller skildre noe som har skjedd tidligere.

Når vi beskriver fortellemåte, sier vi gjerne også noe om forteller og synsvinkel i teksten. Husk at forteller ikke er det samme som forfatter! Forfatteren er ansvarlig for teksten, men skaper en forteller i historia, som formidler handlinga videre til leseren. Fortelleren er «stemmen» som snakker til oss i teksten. Vi skiller mellom to typer fortellerstemmer, den personale fortelleren og den autorale fortelleren.

En personal forteller er selv synlig i teksten, for eksempel som hovedperson eller biperson, som vitne til handlinga eller som aktiv deltaker. Når fortelleren er personal, fortelles historia i jeg-form. En autoral forteller opptrer ikke selv som person eller som et «jeg» i teksten, men forteller eller refererer historia utenfra.

Synsvinkelen er ståstedet som fortelleren velger å fortelle handlinga fra. Når handling og personer skildres utenfra, sier vi at synsvinkelen er ekstern. Ved bruk av ekstern synsvinkel får ikke leseren vite hva personene i fortellinga tenker eller føler, bare hva de sier og gjør. Men forfatteren har en mulighet til: Han kan velge å bruke en person i handlinga som «kamera», slik at vi får oppleve handlinga sett gjennom øynene til denne personen. Da snakker vi om intern synsvinkel.

Fortellemåte handler også om hvordan språket brukes til å formidle et budskap, og til å engasjere oss som lesere. En forteller kan benytte seg av mange språklige virkemidler. Ved muntlig overføring brukes gjerne en del faste formuleringer som gjør det enklere å huske og videreformidle fortellinga.

Verdier

Verdiene i en tekst forteller oss noe om hva som er viktig for forfatteren og hans eller hennes samtid. Ofte handler verdiene om hva som driver eller motiverer en karakter til å ta forskjellige valg i teksten. For å identifisere verdiene i en tekst, kan du stille deg selv noen av disse spørsmåla:

 • Hva tror hovedpersonen på?
 • Hva er viktig for ham eller henne?
 • Hva motiverer karakterene?
 • Hva kan forklare det de gjør?
 • Hvilke verdier er sentrale i samfunnet slik det er beskrevet i teksten?
 • Har karakterene de samme verdiene, eller er det en konflikt mellom individets verdier og samfunnets verdier?
 • Hvilke verdier lønner det seg å ha i teksten?
 • Hvilke verdier straffer det seg å ha?
 • Når ble teksten skrevet? Hva slags verdier var viktig i samfunnet på den tida?

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale