Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  4. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  5. Tjaeleme-raeriehChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Daennie learoe-baalkesne mijjieh tjaeleme-raerieh tjöönghkeme. Gosse datne daan baalkan mietie lïereme dellie daajrah:

  • guktie edtjh tjaalegem tseegkedh vïjhteboelhke-vuekien mietie
  • guktie edtjh digkiedimmie-lahtesem tjaeledh
  • guktie edtjh kååserijem tjaeledh
  • guktie edtjh faage-tjaalegem tjaeledh