Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. ArgumentasjovneChevronRight
 4. Argumentasjovnen bïjreChevronRight
 5. Plakaath tjïelke dïjrineChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Plakaath tjïelke dïjrine

Laavenjassh tjeakoes jïh ræhpas argumentasjovenen bïjre.

almetjh mah girredeminie jïh akte pakaate guvnie tjaaleme: Baajh vaeride årrodh

1. laavenjasse

 1. Man aamhtesen bïjre daate gïrredimmie?
 2. Mij lea gïrredæjjaj veanhtoe?
 3. Mah aamhtese-argumeenth nuhtjieh juktie sijjen veanhtoem buerkiestidh?
 4. Faamoe-baakosne Baajh vaeride årrodh! akte premisse (akte buajhkoes bagkesimmie), gidtjh akte vuarjasjimmie politihkeri barkoste byjrese-aamhtesisnie. Mij lea dåapmoe politihkeri bijjelen?
 5. Maam såarhts argumentasjovnide gïrredæjjah uvtemes sæjhta nuhtjedh – ræhpas jallh tjeakoes argumentasjovne?

2. laavenjasse

Natur og Ungdom demonstrerer. Foto.

Goerehth argumentasjovnem.

Guvvesne vuelielisnie argumentasjovnem gaavnh åeniedamme hammosne. Vuartesjh daam lïhkebe:

 1. Man aamhtesen bïjre daate gïrredimmie?
 2. Man siebrien åvteste gïrredæjjah båetieh?
 3. Guktie sïjhth siebrien ussjedammesvoetem klijma-gyhtjelassine vuarjasjidh?
 4. Mij lea gïrredæjjaj veanhtoe?
 5. Mah aamhtese-argumeenth nuhtjieh juktie sijjen veanhtoem buerkiestidh?
 6. Faamoe-baakosne ”Gåaroes baakoeh eah klijmam åabpedh!” akte premisse (akte buajhkoes bagkesimmie), gidtjh akte vuarjasjimmie politihkeri barkoste byjrese-aamhtesisnie. Mij lea ”dåapmoe” politihkeri bijjelen?
 7. Dïjrem mubpesth jiehtedh lea akte sïejhme viehkie-dïrrege abpe argumentasjovnesne. Guktie gïrredæjjah daam viehkie-vierhtiem nuhteme?
 8. Maam såarhts argumentasjovnide gïrredæjjah uvtemes sæjhta nuhtjedh – ræhpas jallh tjeakoes argumentasjovne?

Baakoeh

Saemien

Daaroen

gïrredimmie

demonstrasjon

gïrredæjja

demonstrant

klijma-gyhtjelasse

klimaspørsmål

veanhtoe

standpunkt

bagkesimmie

påstand

Læringsressurser

Argumentasjovnen bïjre