Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Govlesadteme ChevronRight
  4. Mij lea govlesadtemeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Maam govlesadtemen bïjre maahtah?

Daennie laavenjassesne datne maahtah dov maahtoem govlesadtemen bïjre pryövedh.

Læringsressurser

Mij lea govlesadteme