Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan måle biologisk mangfold?

Det er viktig å tallfeste det biologiske mangfoldet for å kunne studere mønstre og overvåke endringer. Vi har ikke én målemetode som dekker all variasjon på økosystem-, arts- og gennivå. Målsettingen er å fange opp variasjonen i karaktertrekk og egenskaper ved å bruke tilgjengelig kunnskap.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Fargerik fisk i korallrev. Foto

Artsmangfold = antall arter

Vanligvis måles biologisk mangfold på artsnivå. Dette kalles artsmangfold. Variasjon på gennivå og økosystemnivå henger ofte nært sammen med artsmangfoldet.Det enkleste målet på artsmangfold er rett og slett antall arter. Dette kalles også artsrikdom. Vi kan finne ut hvor stor artsrikdommen er innenfor en større region, et land, en kommune eller et mindre område. Ofte måler vi artsrikdom i en organismegruppe, eksempelvis sommerfugler, amfibier eller karplanter.

Artsrikdom er ett av flere mål på artsmangfold.

Like mange arter – ulikt mangfold

Artsrikdom er et enkelt, men litt grovt mål. Det tar ikke hensyn til hvor mange individer som finnes av hver art, og skiller derfor ikke mellom vanlige og sjeldne arter.

Et område med fjernt beslektede arter fra ulike organismegrupper inneholder langt mer genetisk variasjon og variasjon i karaktertrekk enn et område med like mange, men nært beslektede arter.

Det er utviklet mål for artsmangfold som tar hensyn til begge disse faktorene.

Indikatorarter som mål på biomangfold

Noen ganger har vi ikke nok kunnskap eller ressurser til å gi gode mål på biomangfold. Det er da bedre med forenklinger og tilnærminger enn ingenting.

Måkefulg flyr over hav. Foto
Krykkja – en indikatorart på havets tilstand.

Forekomsten av indikatorarter kan si noe om områdets biologiske mangfold ved at de er et mål på områdets miljøtilstand. Indikatorarter er arter som er greie å kjenne igjen og lette å avgrense, og som i tillegg har en tydelig tilknytning til et bestemt miljø. Noen sopp- og lavarter er gode indikatorarter for gammelskog. Antall plantefamilier, insektordener eller klasser flercellete dyr kan også brukes som en tilnærming.

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Hanne Hegre Grundt (CC BY-SA)

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold