Hopp til innhold

Oppgave

Mediegrafi

Kunnskap om fortiden hjelper oss til å forstå den tiden vi selv lever i – og til å reflektere over hvordan framtida vil bli. I denne oppgaven skal du utforske egen mediebruk og sammenligne den med måten generasjonene før deg brukte mediene på.

En familie lytter til radio i fellesskap en gang på 1950-tallet. Bilde.

Målet med denne oppgaven er å få innsikt i sammenhengen mellom dine egne medieopplevelser og tidligere generasjoner sine medieopplevelser.

Gjennom å utforske medieopplevelser i fire generasjoner får du verdifull innsikt som gjør deg i stand til å reflektere kritisk over dagens globaliserte mediesamfunn.

Lag fortellinger om det du finner ut av og bruk disse som utgangspunkt for egen refleksjon.

Formål med arbeidsoppgaven

Tenk deg at arbeidet med denne oppgaven skal gi deg innsikt i sammenhengen mellom dine og tidligere generasjoner sine medieopplevelser.

Undersøk fortiden med tanke på å forstå nåtiden og tiden som kommer.

Dere vil få verdifull innsikt til å kunne reflektere kritisk over dagens mediesamfunn.

1 Velg deg et fokus

Du kan velge å fokusere på individet eller på samfunnet. Er du opptatt av mediebruk og hvordan den har endret seg? Eller er du mest opptatt av medieutviklingen i samfunnet? Eller kanskje du er nysgjerrig på hvilke medieopplevelser som har satt dypest spor i de ulike generasjonene?

 • Formuler en problemstilling.
 • Velg deg noen av temaene i skjemaet nedenfor som du fordyper deg i.
 • Pass likevel på å samle inn informasjon også om de andre punktene, slik at du har en kontekst for det du fordyper deg i.

Olde-foreldre generasjon

Beste-foreldre- generasjon

Foreldre/ Foresatte

Meg selv

Yrke

Hjemland

Steder

Tid

Endringer i livsstil/ klassereise

Utdannelse

Familie

Første utenlandsreise/ Reiser

Språkkunnskaper

Medier og kommunikasjon

Global mediebegivenhet

Interesser

Motstand mot

Identitet

2 Forbered intervjuer

Sett deg inn i intervju som utforskningsmetode og formuler en intervjuguide som du bruker når du snakker med informantene du har valgt ut.

En informant er en person som du velger å hente informasjon fra for å belyse problemstillingen din. Hvilke informanter har du tilgang til i ulike generasjoner? En intervjuguide inneholder alle hovedspørsmål du skal stille, og mulige oppfølgingsspørsmål.

Kanskje må du tilpasse intervjuguiden noe når du snakker med informanter som tilhører ulike generasjoner. Kanskje de nesteldste må svare for de eldste?

3 Samle bilder, lyd og video

 • Har du tilgang til eller kan du få tak i gamle bilder eller videoopptak? Slike historiske kilder kan gi tilleggsinformasjon til undersøkelsen din.
 • Dersom du ønsker å ta lydopptak eller filme intervjuet, må du be om tillatelse fra den du intervjuer og gjøre det klart hvordan du tenker å bruke disse opptakene i etterkant.

4 Analysere materiale

Gjennomgå og systematiser intervjuer og materiale.

 • Husk å ha fokus på problemstillingen du formulerte. Omformuler om nødvendig.
 • Hvilke deler av informasjon du har samlet egnet seg til å belyse problemstillingen?
 • Bruk gjerne skjemaet over til å sortere funnene dine.
 • Hva er mest interessant å fortelle om? Hvordan skal du få fortalt det?
 • Skriv et manus og skisser et storyboard.
 • Planlegg opptak eller innhenting av informasjon, bilder, lyd og/eller videopptak du mangler.

5 Sett sammen en fortelling

Sett sammen lyd, bilder og video. Ha en felles framvisning i klassen og diskuter:

 • Hvilke likheter og forskjeller fins i mediebruk på tvers av generasjonene?
 • Hvordan har samfunnet endret seg på fire generasjoner?
 • Hvilken betydning har mediene hatt i samfunnet og for individet før og nå?

6 Reflekter og lever

Reflekter over og lever arbeidet etter avtale med lærer.

Kilde

Schofield, Daniel (2017). Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og
refleksjonskompetanse i mediefag. Mediepedagogene. Hentet fra http://www.mediepedagogene.no/documents/Mediegrafi_Mediepedagogene.pdf

Sist oppdatert 20.06.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale