Hopp til innhold

Oppgave

Privat 2.0

Er det slik at økt deltakelse på Internett vil innebære å oppgi store deler av sitt privatliv og personvern? Dette og andre spørsmål diskuterer Petter Bae Brandtzæg, forsker ved Sintef og en av våre fremste fagfolk på feltet barn og Internett.

Petter Bae Brandtzæg

Petter Bae Brandtzæg

Petter Bae Brandtzæg (1969– ) er forsker ved Sintef og en av våre fremste fagfolk på feltet barn og Internett. Han har doktorgrad i medievitenskap og mastergrad i psykologi.

Teksten er tidligere publisert på nettstedet deltemeninger.no med lisens Creative Commons – Navngivelse-Del på samme vilkår.

Les internettartikkelen Privat 2.0 av Petter Bae Brandtzæg før du svarer på spørsmålene.

Filer

 • Petter Bae Brandtzæg: Privat 2.0 (PDF)

Spørsmål til teksten

 1. Hvordan har internettbruken i Norge forandret seg de siste åra? Gi noen konkrete eksempler.
 2. Hvordan har skillet mellom hva som er privat og hva som er offentlig, endret seg i takt med internettbruken?
 3. Hva begrunner forfatteren av teksten følgende utsagn med: "... økt deltakelse på Internett vil innebære å oppgi store deler av sitt privatliv og personvern"?
 4. Hva betyr "privat 2.0"?
 5. Hvilke skrekkscenarioer knyttet til personåpenheten på Internett viser teksten til?
 6. Hvorfor blei Internettet hyllet tidlig på nittitallet?
 7. Hvilke utfordringer er knyttet til anonym kommunikasjon?
 8. Hva handler "deindividualisering" om?
 9. Gi eksempler på hvordan kommunikasjon i nettsamfunn har forandret seg til å bli rikere og mer interaktiv.
 10. Hvilke fire sentrale kjennetegn på den nye forma for nettkommunikasjon viser nettsamfunnsforskeren Danah Boyd til?
 11. Hvilken ny trend i selvpresentasjon på Internett presenteres i denne artikkelen?
 12. Hvilke pådrivere for økt åpenhet skriver Brandtzæg om i "Privat 2.0"?
 13. List opp spillereglene for den nye nettoffentligheten som beskrives i artikkelen.
 14. Hva vil det si å være "nettsmart"?
 15. Hvorfor kan det være problematisk at ny teknologi blander elementer fra personkommunikasjon og massekommunikasjon?
 16. Beskriv noen fordeler ved nettsynlighet og nettsamfunnenes sosiale nettverk.
 17. Hvilke to eksempler fra egen forskning som belyser anonym versus åpen atferd på Internett fra to forskjellige perspektiver, beskriver Brandtzæg i denne artikkelen?
 18. Hvordan skiller ofte anonyme brukere seg fra identifiserbare brukere på nett?
 19. Hvorfor er personåpenhet på nettet vanskelig om temaet handler om psykiske problemer, seksualitet og mishandling?
 20. Hvordan skiller anonymbaserte nettsamfunn seg fra personåpne nettsamfunn som en arena for trakassering?
 21. Hva ligger i begrepet "grooming"?
 22. Hvorfor er det sjelden et problem å kople kallenavn og riktig navn sammen når det gjelder hvordan barn og unge framstår på nettet?
 23. Hva begrunner Brandtzæg følgende utsagn med: "..., som en hovedregel må barn og unge læres opp til å være seg selv i sin omgang på nettet"?
 24. Hva er forfatterens konklusjon med hensyn til dagens nettregler?
Sist faglig oppdatert 15.06.2018
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale