Hopp til innhold

Fagartikkel

Fagspråk

Når legen din stiller en diagnose, bruker hun ofte ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå. Da bruker hun et medisinsk fagspråk. Allmennspråket er det språket vi alle bruker til daglig.

LK06

Fagspråk og allmennspråk

Fagspråket er et arbeidsredskap for personer som jobber i et fagmiljø. Fagspråket stiller krav til entydighet og standardisering og benytter derfor ofte andre begreper enn dem vi kjenner fra dagligtalen.

Allmennspråket er det språket vi bruker til daglig. I allmennspråket er det mer rom for både å antyde og å være tvetydig. Her bruker vi ofte ord som kan forstås på flere måter.

Fagspråk "smitter over" på allmennspråket

Norge er i dag et komplisert samfunn der fageksperter i stor grad legger premissene for det som skjer med oss i dagliglivet. I media møter vi daglig eksperter som uttaler seg om dette og hint. Mange fagord glir derfor over i allmennspråket. Det som i går var typiske fagord, er i dag en del av dagligspråket vårt. Eksempler på dette er ord som stress, vitamin, økologi, infarkt, insulin, kompleks, frustrasjon, fusjon, empati og harddisk.

Mange vanlige språkbrukere kjenner seg lite hjemme i det fagspråket ekspertene bruker. Utstrakt bruk av ekspertspråk kan derfor føre til misforståelser, og det kan ekskludere vanlige folk fra å delta i samfunnsdebatten.

Internasjonalt fagspråk

Noen fagspråk er mer internasjonale enn andre. Et godt eksempel på et slikt internasjonalt fagspråk er dataspråket. Språkrådet har i flere år arbeidet med å utarbeide ei dataordbok med norske ord som kan erstatte engelske begreper, men langt fra alle forslag har fått gjennomslag blant fagspesialister og brukere av datatjenester.

På 1970-tallet vedtok norske myndigheter og ledelsen i Statoil at arbeidsspråket i Nordsjøen skulle være norsk. Man var bekymra for at bruk av engelsk i oljevirksomheten ville få konsekvenser for språkutviklinga i store deler av norsk næringsliv. I dag er oljespråket i Nordsjøen et blandingsspråk der både norsk og engelsk er i bruk. Ordlister, skilt og håndbøker fins på både norsk og engelsk. Oljebransjen er derfor et eksempel på et domene (samfunnsområde) der to parallelle språk lever side om side.

Jobbannonser ber deg søke jobb som:

  • Account Manager
  • Solutions Engineer
  • Senior Piping Support Designer
  • Completion Engineer
  • Endur Script Developer

Forstår du hvilke kvalifikasjoner bedriftene er på jakt etter?

Hvorfor bruker vi spesielle fagspråk?

Innenfor mange arbeidsfelt er det viktig å ha et presist og godt fagspråk for å unngå misforståelser som kan føre til uheldige eller farlige situasjoner.

Kommunikasjonsrådgiver Thorild Iversen forklarer hvordan fagspråk oppstår:

Om yrkesspråk

0:00
-0:00

På en oljerigg, et skip eller et sykehus vil et presist fagspråk være helt nødvendig for å kvalitetssikre arbeidet og for å ivareta krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet. Fagspråket gjør kommunikasjonen mer entydig og forståelig for dem som behersker koden, men det kan også virke ekskluderende på utenforstående.

Mange yrkesgrupper har utviklet en egen måte å snakke sammen på på arbeidsplassen. Et slikt gruppespråk kan signalisere at yrkesgruppa føler tilhørighet i et bestemt sosialt sjikt i samfunnet. Språkkoden til yrkesgrupper uten akademisk utdanning, altså de som kalles "gutta på gølvet", kan for eksempel signalisere en indre solidaritet og tilhørighet i arbeiderklassen.

Yrkesspråk

0:00
-0:00

Politikerspråk

Språket er et viktig redskap for politikere. Det er ved hjelp av språket de skal overbevise sine velgere og vinne over politiske motstandere. Politikerspråket er derfor en måte å utøve makt på. Gjennom språket defineres virkeligheten, ofte med enkle retoriske knep. Begrepet terrorist gir for eksempel andre assosiasjoner enn begrepet frihetskjemper.

I TV-debatter er tida knapp og argumentasjonen blir derfor lite nyansert og slagordpreget. Det kan være viktigere å få motstanderen til å virke uvitende og humørløs enn å få fram egne synspunkter. Professor Siri Meyer er opptatt av at norske borgere i dag ikke lenger er velgere, men kunder i politikken. Markedsspråket har inntatt den politiske arenaen og er med på å definere virkeligheten:

– Det handler om penger, merkevarebygging og oppslutning. Markedsspråket fratar deg muligheten til å snakke om innholdet i det du holder på med. I et demokrati handler makt i stor grad om å komme til orde.

– De som er avmektige, er de som ikke klarer å formidle sine egne erfaringer, og de som ikke blir hørt.

I Stortinget stilles det formelle krav til dem som har ordet. Mange politikere bruker manus med formuleringer preget av arbeid i departementer og stortingsgrupper. Einar Førde sa det slik: –"Løvebakkedialekten er farleg fordi vi som brukar han, trur han er allemannseige."

Derfor er virkninga ekstra stor når noen står på Stortingets talerstol og bryter med det som er forventa:

Heikki Holmås rapper

0:00
-0:00
Sist oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal, Oddvar Engan og Martin Skjekkeland
Rettighetshaver: Dialektxperten

Læringsressurser

Språk og samfunn