Hopp til innhold

Veiledning

Elevforskning gir ny kunnskap

Som skoleelev kan du tilegne deg kunnskap gjennom å lese bøker, delta i undervisning og bruke forskjellige læremidler. Men du kan også skaffe deg kunnskap om et fagområde gjennom eget prosjektarbeid og elevforskning.

Læring gjennom utforskning

Har du noen gang tenkt på alt det spennende vi ikke vet om verdenen vi lever i? Eller har du tenkt på alt du har kunnskap om, men som voksne forskere ikke vet? Tenk bare på alt du vet om språkbruk blant unge, ut fra din egen erfaring som språkbruker, eller hvor mye du vet om selvframstilling i sjekkeapper ut fra profilen vennene dine har valgt.

Gjennom elevforskning lærer du hvordan du går fram når du forsker. Samtidig får du en dypere forståelse av hvordan profesjonelle forskere tenker, og hva som ligger til grunn for teoriene du lærer om på skolen.

Empiri

Alle forskere forsøker å framskaffe ny kunnskap om et fenomen. En vanlig måte å gjøre dette på, er innsamling og bearbeiding av empiriske data. Slike data kan vi tilegne oss ved hjelp av ulike forskningsmetoder, for eksempel

  • spørreundersøkelser
  • bruk av eksisterende statistikk

  • kvalitative intervjuer (dybdeintervjuer av enkeltpersoner)

  • observasjon

  • dokumentanalyse (analyse av alle slags tekster)

Resultatene skal kunne etterprøves av andre. Derfor må du alltid gjøre rede for metodene du bruker. Det må også gå klart fram hvordan du har bearbeidet, analysert og tolket dataene du har samlet inn.

Andre kilder

Alle forskere bygger på arbeidet andre har gjort før dem. Ved å ta utgangspunkt i kunnskap som allerede finnes, viser du at du er oppdatert i faget. Både egne undersøkelser og bruk av faglitteratur hører derfor med i et godt forskningsarbeid.

Når du bruker kilder, må du oppgi referanser til disse på korrekt måte. Det kan du lære mer om i emnet "Referanser og lisenser".

Holbergprisen i skolen inviterer hvert år videregående skoler over hele landet til å bli med og forske. Faglæreren må være involvert i prosjektet og fungere som kontaktperson. Klassen får en egen forskerkontakt fra en høyskole eller et universitet, som kommer på besøk for å snakke om forskning og som veileder elevene gjennom prosjektarbeidet.

Sist faglig oppdatert 20.04.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Å skrive fordypningsoppgave

Læringssti

Fagstoff