Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om moderne norsk i endring

Oppsummeringsspørsmål om anglifisering og norsk språkpolitikk i dag.

Bokstavkjeks som former det engelske ordet love. Foto.

Oppgave 1

Norsk språkpolitikk

 1. Språket er i stadig utvikling. Hva er det som påvirker denne utviklingen?
 2. Hvorfor er det norske språket ekstra utsatt for språklig påvirkning utenfra?
 3. Nevn noen viktige stortingsvedtak som regulerer språkforholdene i Norge.
 4. Hva er de fem viktigste målsetningene for norsk språkpolitikk i årene framover.?
 5. Er du enig i disse målsetningene? Skriv en kort kommentar.
 6. Hva er et språkråd?
 7. Hvilke språkråd har vi i Norge, og hva er oppgavene til disse språkrådene?

Oppgave 2

Globalisering og anglifisering

 1. Forklar hva vi mener med globalisering.
 2. Hva kan globalisering føre til?
 3. Hva ligger i begrepet anglifisering?
 4. Hva menes med domenetap?
 5. På 1800-tallet ble det viktig å ta i bruk det norske språket på alle samfunnsområder. Hvorfor?
 6. Gi noen eksempler på hvordan engelsk har erobret en viktig plass i norsk høyere utdanning.
 7. Nevn noen andre områder der engelsk er et dominerende språk på verdensbasis.
 8. Hvorfor er stortingsmelding 35 opptatt av å beholde norsk som et samfunnsbærende språk i Norge?
 9. Hvorfor har vi i dag parallelle norske og engelske fagterminologier i oljebransjen?
 10. Gi noen eksempler på slike faguttrykk fra oljespråket.

Oppgave 3

For og imot språklig purisme

 1. Hva betyr ordet purisme i språksammenheng?
 2. Folk på Island har en helt annen innstilling til det å låne ord fra andre språk enn folk i Danmark. Forklar.
 3. Hva er a) et importord, b) et avløserord?
 4. Hvilken holdning har norske myndigheter til bruk av lånord i norsk?
 5. En kan argumentere både for og mot språklig purisme. Nevn et viktig argument for, og et argument mot.

Oppgave 4

Språkdød

 1. Er det en reell risiko for at det norske språket vil dø ut i nær framtid? Grunngi svaret.
 2. Vi har flere gamle minoritetsspråk i Norge. Hvilke av disse språkene ser ut til å klare seg bra? Hvilket språk står i fare for å dø ut?
Sist oppdatert 26.10.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk