Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960

Forholdene for minoritetsspråklige har stått sentralt i norsk språkpolitikk etter 1960. Hvilke problemstillinger synes du er viktigst i dag?

Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.

Samiske barn undervises i norsk på internatskolen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgave 1

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag, og svar på spørsmåla.

 1. Forklar disse begrepene:

  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • fremmedspråk
 2. Hvilke prinsipper blir fastslått i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)?
 3. Hvorfor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samer og kvener?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Hvilke konsekvenser fikk fornorskingsvedtaket for disse minoritetsgruppene?
 5. Hvor mange språkråd har vi i Norge i dag, og hvilke oppgaver har de?

Oppgave2

 1. Hvilke spørsmål synes du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Norge i dag? Skriv ned tre problemstillinger, og lag en kort begrunnelse for hvorfor du mener disse tre problemstillingene er viktige.
 2. Gå deretter sammen i grupper på fire til seks elever, og sammenlign det dere har skrevet. Hvilken problemstilling synes gruppemedlemmene er mest interessant? Hva mener dere i gruppa om denne problemstillingen?
 3. Presenter og diskuter denne problemstillingen med de andre elvene i klassen.
Sist faglig oppdatert 29.10.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell