Hopp til innhold

Fagstoff

Hva sier lovverket om omsorg?

Omsorg er en grunnleggende del av arbeidet med mennesker, og å kunne vise omsorg er en av de viktigste egenskapene hos barne- og ungdomsarbeideren. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du vet at lovverket også sier noe om hva omsorg er og bør være.

Helhetlig omsorg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I arbeidet med barn og unge skal du kunne vise omsorg overfor det enkelte barnet og også overfor kollegaene dine og andre voksne. Som rollemodell skal du oppmuntre barn og unge til å ha omsorg for hverandre, samtidig som både du og barna skal ha omsorg for dere selv. Det er en balansegang mellom det å ha omsorg for seg selv, ta imot omsorg fra andre og å gi omsorg til andre.

Eksempel:

 • Å ha omsorg for seg selv betyr blant annet at du velger og setter grenser ut fra det som kjennes riktig for deg og din egen utvikling.
 • Å ta imot omsorg kan være å la andre mennesker få bry seg om deg.
 • Du gir omsorg når du for eksempel gjør andre mennesker glad.

I Norge har vi lovverk som regulerer både barnehagens og skolens virksomhet. I rammeplanen for barnehagen er det føringer for hvilke holdninger og verdier som bør ligge til grunn for arbeidet med barn og unge. Både barnehageloven, rammeplanen for barnehagen og den generelle delen av læreplanen har bestemmelser som omhandler omsorg.

Barnekonvensjonen er en liste over alle barns rettigheter, og den ble opprettet av FN i 1989. I Norge ble konvensjonen til lov i 2003, og den gjelder for alle barn under 18 år. Barnekonvensjonen ble opprettet for å ivareta barns behov for omsorg og forplikte foreldre, foresatte og andre voksne til å ta avgjørelser for barn og unge til beste for deres oppvekst og utvikling.

Omsorg i rammeplan for barnehagen

Dette er hentet direkte fra "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver", Kunnskapsdepartementet, 2006:

Kapittel 2 Omsorg, lek og læring

" Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, får barnet en bevissthet om seg selv og sin egen personlighet.

Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om dem selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetninger for barns danning.

Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barnets medvirkning. Barn må få støtte og veiledning til handlinger og holdninger. Danning og medvirkning kan ses som gjensidige prosesser. Slik kan barn få et godt forhold til seg selv og egen læringsprosess. De kan utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes. Alle barn har krav på å bli møtt som den de er. Personalet skal hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre. Ikke alle handlinger er akseptable.

2.1 Omsorg og oppdragelse

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen.

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter.

Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, utvikle gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi omsorg til og ta imot omsorg fra hverandre er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og det er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlemåter. Personalet skal veilede barn i avveiningen mellom samfunnets normer og sosiale krav og deres egen væremåte. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelsen må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Personalet i barnehagen må kunne begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse både overfor seg selv og foreldrene.

Barnehagelivet består av komplekse samspill mellom mennesker. Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte. Dette krever et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjert i det enkelte barnets trivsel og utvikling.

Personalet har et særlig ansvar for at barn som opplever omsorgssvikt i hjemmet, kan få oppleve trygghet og stabilitet i barnehagen. Barnehagen og barnevernet skal samarbeide om å gi disse barna et godt tilbud, jf. kapittel 5.

Oppdragelsen skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning".

Barnehagelovens §2

Barnehagelovens §2 sier noe om barnehagens innhold.

 • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
 • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
 • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
 • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
 • Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
 • Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (i kraft 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

Utfordringer til deg

 1. Kan du gi noen eksempler på hvordan du kan
  – gi omsorg?
  – ta imot omsorg?
  – ha omsorg for deg selv?
 2. Hva kan grunnen være til at lovverket nevner omsorg spesielt?
 3. Lag stikkord som viser hva lovverket sier om omsorg.
CC BY-NC-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid og Kunnskapsdepartementet.
Sist faglig oppdatert 21.06.2018

Læringsressurser

Omsorg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter