Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan vise omsorg?

Omsorg er en grunnleggende del av arbeidet med mennesker, og å kunne vise omsorg er en av de viktigste egenskapene hos barne- og ungdomsarbeideren.

To venner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle mennesker er avhengig av omtanke og omsorg fra andre. Noen trenger ekstra omsorg på grunn av alder, funksjonsnivå eller andre årsaker. For noen kan det gjelde en kort periode, mens andre har behov for ekstra omsorg hele livet.

Som barne- og ungdomsarbeider viser du mye omsorg i det daglige arbeidet. I rutinesituasjonene ivaretar vi hvert enkelt individ sitt behov for blant annet stell, mat og hvile. I disse situasjonene kommer vi nær barna og har en flott mulighet til å vise omsorg.

Disse eksemplene er tenkt med utgangspunkt i relasjonen mellom barne- og ungdomsarbeider og barn, men kan også overføres til andre relasjoner.

Hvordan bry seg?

Å sette grenser for barna kan være en måte å bry seg på.
En annen måte er å gi trøst når barna trenger det.

Uansett hvor gamle vi er, har vi et behov for trøst når noe butter litt imot. Små barn som får et sår på fingeren, trenger like mye trøst som større barn. Ungdommer med kjærlighetssorg trenger like mye trøst som voksne med kjærlighetssorg.

Behovet for trøst er alltid til stede, men hvordan barn og unge signaliserer at de har behov for trøst, kontrolleres mer med alderen.

Barn trenger tydelige voksne som setter gode rammer rundt dem. En voksen som bryr seg, er blant annet ansvarsfull og varm og en som setter tydelige grenser og respekterer hvert enkelt barn. Barn og unge trenger hjelp i konfliktsituasjoner. Det å være en voksen som kan lytte og sette ord på situasjonen, kan være vanskelig, men nødvendig.

Når den voksne går inn i en konflikt, viser han eller hun omsorg ved å bry seg, delta og ta ansvar for å hjelpe til. I konfliktsituasjoner trenger begge sider i konflikten å bli sett.

Mange voksne kvier seg for å bry seg og er redde for å blande seg inn i ting. Andre voksne kan bry seg om alt og blande seg inn i det meste. Som profesjonell yrkesutøver er det din oppgave å finne ut når du skal bry deg, når du skal sette grenser, og når du ikke skal blande deg inn.

Det er ingen motsetning mellom å vise omsorg og å sette grenser eller hjelpe barn og unge til å finne løsninger på konflikter. Det er tvert imot to sider av samme sak.

Å vite når vi skal gi omsorg og bry oss, er ikke så lett bestandig. Diskuter gjerne temaet med klassen din eller kollegaene dine. Husk at barnets beste alltid skal stå i sentrum.

Aktiv lytting

Å være lyttende betyr at du ikke bare passivt observerer og hører hva barn og unge har å si, men at du aktivt er til stede og tar ansvar overfor det de forteller.

Dame som visker i øret til en mann.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppmerksomheten din skal være på den som forteller, og du følger opp med smil og annet kroppsspråk, spørsmål og kommentarer.
Du må vise at du hører hva de sier, og at du tar deres opplevelse på alvor. Når du gjør det, viser du samtidig respekt og interesse for det de forteller. Det krever tilstedeværelse fra deg, og du må tørre å ta imot det barn og unge forteller. Dialogen er en forutsetning for en god relasjon mellom deg og barn og unge.

Ofte tenker vi kanskje mer på det vi selv skal si, enn det de andre sier, og plutselig opplever vi at vi ikke har hørt hva de andre har sagt.

Som barne- og ungdomsarbeider må du huske å lytte til alle barn og unge, både dem som krever oppmerksomhet selv, og dem som er stille og beskjedne. De stille må vi kanskje arbeide aktivt med for å få dem til å snakke. Da er det viktig at du lytter til det de har å si, og roser dem for initiativet. En del av omsorgen for disse barna er å være bevisst på at de kan ha opplevelser som de trenger å bearbeide eller få hjelp med før de kan bli mer deltagende og muntlig aktive.

Dersom du har dårlig tid, er det bedre å si det og heller be dem komme tilbake litt senere, for er det noe barn og ungdom merker, så er det at du ikke lytter til dem. Du kan høre barn si «du hører ikke på meg, du» eller «jeg har sagt det til deg før».

Det kan være vanskelig når fem barn snakker til deg samtidig og vil ha oppmerksomheten din. Da er en del av omsorgen å lære barna at du ikke kan høre på alle på en gang, og at de må lære seg å vente på tur.

Å se

Det er mange spørsmål knyttet til blikket og til øyeblikket. Å se er ikke bare å se. Hva ser vi? På hvilken måte ser vi? Hva er det vi oppfatter, når vi ser? Hva vil vi se?

Mann som ser i kikkert. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan ser vi?

Det er viktig å kunne se andre på en måte som gjør at de føler seg sett og ivaretatt som mennesker. Det er også viktig å kunne se seg selv i forskjellige sammenhenger. Vi har vel alle møtt et surt blikk eller et varmt blikk? Det er stor forskjell på blikk, og blikkene vi får, kan fortelle oss mye om menneskene vi har rundt oss. Med blikket kan vi kommunisere omorg og forståelse. Øynene våre har vanskelig for å lyve.

Eksempel

Du kan høre at ungdommer sier: «Nei, jeg vil ikke gå til rådgiveren, for han ser så sur ut.» Og så har de kanskje aldri snakket med rådgiveren. De har bare skaffet seg et bilde av hvordan han er, ut fra kroppsspråket hans og deres tolkning av det.

Er det sånn at vi stoler mer på kroppsspråk enn på ordene som sies?

Å bli sett er svært viktig for alle mennesker og omfatter flere aspekter:

 • å se meg som menneske
 • å se at jeg er til stede
 • å se at jeg er glad og vil fortelle noe
 • å se at jeg har det vanskelig

Noen av de barna som har hatt en vanskelig oppvekst og barndom, sier når de har blitt voksne: «Noen må ha sett noe, jeg forstår ikke hvorfor ingen spurte meg.»

Dette utsagnet viser kanskje hvor lett det er å ikke ta ansvar, selv om vi vet at vi skal gjøre det. Det er ikke alltid lett å gå inn i situasjoner som krever mye av oss. Mange opplever det også som tyngende og skremmende, og da er det enklere å la være å si noe om det vi egentlig vet. Det stilles andre krav til deg som yrkesutøver enn som privatperson, og du skal ta ansvar, se og gi hjelp til barn og unge når de trenger det

Altså: Når vi ser, har vi et ansvar for det vi ser. Vi må gå inn i situasjoner der vi ser at barn og unge trenger hjelp og omsorg, og handle ut fra det vi mener er etisk forsvarlig, og det lovverket pålegger oss. Hvis vi ser at noen trenger hjelp ut over vårt eget kompetanseområde, må vi melde fra om det. For eksempel skal en barne- og ungdomsarbeider alltid snakke med en av kollegaene sine når han er bekymret for om et barn er utsatt for omsorgssvikt.

Like viktig er det å gi tilbakemelding på de gode situasjonene vi ser. Det å bli sett handler ofte om enkle ting, som at noen sier hei, sier navnet ditt eller stiller deg et spørsmål. Det at du lærer navnene på de barna som du skal jobbe med, er viktig for blant annet barnets selvfølelse og gir en opplevelse av å bli sett.

Noen barn opplever at ingen snakker til dem, at de sitter ved pulten sin time etter time uten at noen merker dem. Disse kalles ofte de stille barna. Det er de vi liksom ikke ser.

Andre ser vi hele tiden, fordi de lager uro og støy rundt seg. Det er barn og unge som krever oppmerksomhet fra deg.

Vi ser og observerer hele tiden, og du som barne- og ungdomsarbeider må være klar over det. Tenk over hva du ser, på hvilken måte du ser, og hva du gjør med det du ser.

Å gi omsorg til andre

Når vi gir omsorg til andre, er det nødvendig å være oppmerksom på hvordan den andre syns det er å få omsorg. Noen barn er veldig glad i en klem og vil gjerne sitte på fanget og kose. Andre liker ikke det og har helt andre genser for hva de synes er greit av nærhet. Det betyr ikke at den andre ikke vil ha omsorg, men at vi må gi omsorg på forskjellige måter. Respekt for de signalene barnet gir, er viktig, og dersom du klemmer et barn som ikke liker det, kan det bli det motsatte av omsorg.

Alle mennesker har forskjellige måter å vise og ta imot omsorg på. Det er avhengig av hvilket miljø vi vokser opp i, og hva vi har av opplevelser og erfaringer knyttet til omsorg.

Utfordringer til deg

 1. Hva betyr omsorg for deg?
 2. På hvilken måte gir du omsorg til andre?
 3. Drøft denne påstanden: «Det er lettere for den voksne å gi omsorg til små barn enn til barn som har kommet litt opp i skolealder.»
 4. Hva vil det si å lytte aktivt?
 5. På hvilken måte kan grensesetting være en del av omsorgsbegrepet?
 6. Hva kan du gjøre hvis du ser at barn og unge ikke har det bra?
 7. Er det sånn at noen av de barna som skaper uro, gjør det for å bli sett?
 8. Er det slik at disse barna får for lite omsorg? Diskuter gjerne i klassen, og tenk over hvilken måte du ser barn og unge på.
CC BY-NC-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 21.06.2018

Læringsressurser

Omsorg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter