Hopp til innhold

Fagstoff

Universell utforming for barn og unge

Det bør være en selvfølgelighet at arenaer for barn og unge er tilgjengelige for alle, men slik er det dessverre ikke overalt. Universell utforming skal gjøre hverdagen for barn og ansatte lettere.

Bil med bakmontert rullestolheis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inkludering av alle

I Norge har vi et ønske om at alle mennesker skal kunne delta på de samme arenaene, og at ingen skal ekskluderes. Universell utforming er en del av det som må til for å gjøre barnehager, skoler og fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle.

Åtte av ti skoler er ikke for rullestolbrukere

Manglende universell utforming gjør at elever med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller ikke får gå på den skolen de hører til. Norges Handikapforbund krever at det kommer en forskrift som pålegger universell utforming av alle undervisningsbygg innen 2015.

Høye terskler, trapper og ubrukelige handikaptoaletter er vanlige barrierer på landets skoler. Hele 86 prosent av skolene bryter kravene til enten inngangspartier, heiser eller handikaptoaletter. Det viser en landsomfattende kartlegging som Norges Handikapforbund har gjort.

Miljøverndepartementet

Mer enn utforming av bygninger

Det er viktig at du får en forståelse av at universell utforming ikke bare dreier seg om utforming av bygninger, men også om

  • utforming av gang- og sykkelstier
  • skilting
  • tilgang til informasjon i aviser, bøker og på Internett
  • mulighet til å bruke kollektivtransport

Kan du komme på andre ting?

Betydning for barn og unge

Universell utforming vil ha betydning for barn og unges mulighet til å delta i lek og aktivitet. Det øker barns muligheter til å delta på de arenaene som andre barn benytter. Dette kan ha betydning for sosialisering og utvikling av identitet.

Funksjonshemninger kan forstås som et gap mellom menneskets forutsetninger og miljøets krav til funksjonsevne på områder som er vesentlige for å etablere og vedlikeholde et selvstendig og sosialt liv. Universell utforming skal fjerne så mye som mulig av dette gapet.

Ny teknologi

Ny teknologi er en viktig del av hverdagen til mennesker i vår tid og gir mange økt mulighet til deltakelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve informasjons- og kommunikasjonsteknologi som barrierer for deltakelse.

Ny lov om tilgjengelighet

Den 10. juni 2008 vedtok Odelstinget diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den skal sikre alle lettere tilgang til bygninger og plasser.

Den delen av loven som omhandler tilgjengelighet, gjør det påbudt å sørge for universell utforming av fysiske møteplasser og omgivelser. Videre gir loven personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering.

CC BY-NC-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 06.04.2018

Læringsressurser

Universell utforming

Fagstoff