Hopp til innhold

Veiledning

Rapportskriving

Naturvitenskaplige rapporter er en egen sjanger med faste punkt og et presist språk. Dette gjør at rapporten blir oversiktlig og inneholder nok informasjon til at forsøket kan kopieres av andre med samme bakgrunn som deg. Her får du veiledning i å skrive en forsøksrapport trinn for trinn.

LK20LK06
Elever gjør forsøk på laboraoriet. Foto.

Hvordan skrive en naturfagsrapport?

I all skriving er det viktig å vite hvem man skriver for. Når du skriver rapporter i naturfag, må du tenke deg at du skriver for en annen elev som kan omtrent like mye som det du gjør. Husk at du også kan bruke rapporten til repetisjon eller til forberedelse før eksamen. Da bør du tenke på hvilke opplysninger som er viktige for at du skal få fram viktige poeng ved en eksamen.

Se en enkel rapportmal.


Følgende punkt bør være med i rapporten

Navn, klasse og dato

Skriv ditt eget navn og navnene på dem du eventuelt har samarbeidet med.

Overskrift/tittel på elevøvelsen

Overskriften skal være kort og beskrive hva forsøket går ut på.

Innledning

Hensikt

Her trengs kun en kort beskrivelse av hva du vil oppnå ved å gjøre forsøket.

Bakgrunnsteori

Denne delen av rapporten gjør det lettere å knytte sammen teoretiske kunnskaper og praktiske erfaringer. Beskriv bakgrunnskunnskap som er nødvendig for å forstå dette forsøket.

Her kan det være aktuelt å skrive inn kjente reaksjoner som du vil benytte i forsøket, som for eksempel at jod farger stivelse blå. Reaksjonslikninger og figurer bør nummereres slik at du kan vise til dem under drøftingen senere i rapporten.

Disse opplysningene kan du finne i forsøk du har gjort tidligere, på NDLA, i lærebøker og i ulike nettressurser som du stoler på. Du kan også legge inn lenker til mer utfyllende lærestoff, men ikke omtal resultatene fra forsøket ditt her. I enkelte forsøk er det unødvendig å skrive bakgrunnsteori.

Hypotese

Du kan lage en eller flere hypoteser om hva du tror vil komme til å skje i forsøket. Hypotesen skrives som en påstand og skal være en kvalifisert gjetning basert på tidligere erfaringer og kunnskaper. Hypotesen må skrives slik at den kan testes med eksperimenter. Resultater fra eksperimentene vil avgjøre om hypotesen forkastes eller aksepteres.

Oppstilt utstyr og kjemikalier klart til kjemiforsøk. Foto.

Utstyr og kjemikalier oppstilt og klart til forsøk.

Utstyr

Lag en liste over utstyr og kjemikalier som ble brukt. Skisse eller fotografier av forsøksoppsettet bør også være med.

Metode/framgangsmåte

 • Et lag med hud rives av en rødløk. Foto.

  Eksempel på et bilde som viser deler av framgangsmåten: «Det tynne hudlaget på en rødløk ble dratt av ved hjelp av en pinsett.»

  Beskriv det som ble gjort. Skriv gjerne punktvis, da det gir god oversikt.

 • I metodedelen skal du skrive upersonlig i passiv form og i fortid, slik: «Løsningen ble tilsatt 5 ml 0,5 M HCl.»
 • Språket skal være presist, objektivt og nøkternt uten vurderinger eller omtale av resultater.
 • Forsøket skal være så detaljert beskrevet at en som ikke har vært med på det, kan utføre det ved å følge beskrivelsen din. Men ikke ta med selvfølgeligheter som: «Et begerglass ble hentet fra skapet» og «Gassbrenneren ble tent med en fyrstikk».
 • Bilder og figurer kan gi viktig tilleggsinformasjon til teksten. Bruk kamera eller mobiltelefon til å dokumentere forsøket.
 • Figurer og tabeller skal være nummerert og ha en tekst som forteller hva figuren/tabellen viser eller inneholder.

Resultater og observasjoner

 • Forsøksresultat. Illustrasjon.

  Eksempel på graf og tabell over forsøksresultat.

  Beskriv det du målte, så, hørte, luktet og følte, gjerne punktvis.

 • Du skal ikke mene noe eller vurdere resultatene her.
 • Eventuelle målinger bør inn i en tabell og framstilles som en graf. Tabeller og figurer bør ha figurnummer og tilhørende, forklarende tekst.
 • Bruk mobilkamera til å ta bilder av resultater og av observasjoner i blant annet mikroskop og lupe.
 • Du bør også ta med eventuelle utregninger og reaksjonslikninger for kjemiske reaksjoner.

Drøfting og feilkilder

 • Løkceller med rosa og grønne fargenyanser.

  Eksempel på mikroskopbilde av løkhud tatt med mobilkamera.

  Drøftingen er kanskje den viktigste delen av rapporten. Her skal du se kritisk på resultatene og vurdere objektivt om de er til å stole på.

 • Forklar resultater og observasjoner med utgangspunkt i det du skrev i teoridelen.
 • Vis til nummererte figurer, reaksjonslikninger eller formler.
 • Beskriv mulige feilkilder, og vurder hvordan feilene har påvirket resultatet.
 • Hva kunne eventuelt vært gjort annerledes for å unngå feilkildene? Vurder hvorfor forsøket eventuelt ikke gikk som forventet.

Konklusjon

Når du trekker konklusjoner, må du gå tilbake til innledningen. Ta utgangspunkt i det du har skrevet om hensikt og hypotese. Du skal kort og konkret slå fast hva forsøket viser. To til tre setninger kan være nok.

Kilder/referanser

Oppgi kildene du har brukt, som fotnoter med henvisninger til nettsider, bøker eller tidsskrifter. Før opp forfatter/opphav, tittel …, URL, årstall og eventuelt forlag og sidetall.
Se tips hos Kildekompasset.no

Bruk rapportgeneratoren når du fører forsøk på PC.

Du får et ryddig oppsett som lastes ned på egen PC.

Da kan du

 • legge inn bilder av forsøksoppsett og resultater som du har tatt med mobiltelefon eller digitalt kamera
 • lage tabeller og grafer på regneark, Geogebra eller i andre program for å illustrere forsøksresultatene
 • levere rapportene digitalt
Sist oppdatert 07.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?