Hopp til innhold

Fagstoff

Å velge transport

Kriteriene for valg av transport varierer med transportbehovet vi har. Næringslivet og det offentlige velger transportører ut fra sine behov. Som privatperson velger vi transportform ut fra hva som er mest hensiktsmessig i den situasjonen vi er i, eller om vi skal reise kort eller langt.

Illusian Il-76 fraktfly
Åpne bilde i et nytt vindu

Kriterier for valg av transportør

De tre viktigste kriteriene som bedriftene bruker når de skal velge transportør for varetransporter, er:

  • Transporttid – den tida en vare er under transport. Kort transporttid gir rask tilførsel av nye varer, og bedriftene sparer dermed lager.
  • Transportpris – fraktbeløpet som kunden må betale for å få sendt varer fra selgerne. Kunden må betale summen av vare- og transportprisen.
  • Pålitelighet – transportørens evne til å holde avtalte leveringstider. Mange bedrifter er avhengige av å få tilført råvarer i takt med produksjonen og salget. Da er pålitelig transport viktig.

Bedrifter kan også velge transportør ut fra spesielle kriterier, som for eksempel:

  • Fleksibilitet – transportørens evne til å møte uforutsette transportbehov som kan oppstå for en kunde. Ved sesongbasert etterspørsel svinger transportbehovet i takt med sesongene.
  • Kapasitet – den samlede transportkapasiteten en transportør kan tilby. Landsdekkende varekjeder ønsker vanligvis å forholde seg til et fåtall transportører. Kjedene velger derfor ofte transportør ut fra transportørens samlede transportkapasitet og hans geografiske dekningsområde.
  • Sikkerhet – transportørens tiltak for å sikre lasten under transport og ved terminalbehandling. Bedrifter som transporterer dyre varer, som avansert elektronikk, eller følsomme varer, som tobakk, medisiner, penger, legger stor vekt på sikkerhet ved valg av transportør.

Oppgave

Kan du komme på andre kriterier som bedriftene legger til grunn når de skal velge varetransportør?

Kriterier for valg av transportør for forretningsreiser

Mange vare- og tjenestebedrifter har behov for utstrakt reisevirksomhet. Forretningsreiser er dyre fordi arbeidstakerne normalt skal ha lønn også mens selve reisen pågår. Den transportformen som gir raskest transport, blir vanligvis valgt.

Kriterier når offentlige myndigheter velger transportør

Offentlige myndigheter må bruke anbud når de kjøper transport for store beløp, for eksempel skoleskyss, kollektivtransport, snøbrøytingstjenester og andre oppdrag som det offentlige står for. Slike oppdrag blir kunngjort løpende i Doffin-databasen.

Vanligvis velger det offentlige den transportøren som oppfyller alle kravene i anbudsdokumentet til lavest pris.

Et eksempel på hva en bedrift og en sjåfør kan bidra med

Peder arbeider som godssjåfør og transporterer varer til mange bedrifter. Peders bedrift legger vekt på å ha en moderne vognpark med den nyeste teknologien. Det gir konkurransefortrinn i form av lavere avgifter. Dessuten bruker motorene mindre drivstoff. Bedriften legger også vekt på å være pålitelig og transportere varene til avtalt tid. Bedriften satser på gode sikkerhetsrutiner slik at kundene vet at det er trygt å sende varene med Peders bedrift.

Peder prøver alltid å kjøre økonomisk. Han vet at han kan redusere forbruket av drivstoff med inntil 20 % med en økonomisk kjørestil.

Peder legger stor vekt på å ta hensyn i trafikken og overholder fartsgrensene og reglene om sikring av last. Han og kollegaene hans har ikke vært involvert i et eneste uhell de to siste årene. Bedriften har dermed spart en betydelig sum i forsikringspremie.

Varetype og transportlengde påvirker valg av transportform

Transportlengde og godstype er ofte avgjørende ved valg av transportform. Tabellen nedenfor viser typiske transportformer for noen varetyper over korte, mellomlange og lange avstander.

Bilen har sin styrke ved at den har stor fleksibilitet på korte og mellomlange avstander. Banetransport har sin styrke når transportoppdraget går over lengre avstander. Ved globale transporter er båt bortimot enerådende. For postsendinger og ferske sjømatprodukter over lange avstander er ofte kombinasjonen bil og fly eneste alternativ.

VaretypeTransportform
Korte AvstanderMellomlange AvstanderLange Avstander
Stykkegods

BilBil, tog og båtBåt
Løsmasser
snø, jord,
anleggsmasser

BilBil og båtBåt
Bulkvarer
Korn, mel,
drivstoff, malm

BilBil og båtBåt
Ekspressgods

BilBil og fly-
Ferske
sjømatprodukter

BilBil, tog og båtBil og fly


Tabell – transportform
Forfatter: Gunnar Ottesen

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 05.12.2017

Læringsressurser

Transporttjenester

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter