Hopp til innhold

Fagartikkel

Kolonialisme, sentrale begreper

Før du skal lære mer om det globale spillet som førte til europeisk dominans i 1914, er det viktig å se nærmere på sentrale begreper knyttet til kolonialismen.

LK06
Verdenskart som viser det britiske imperiets utstrekning i 1910. Flagg med forskjellige emblem er plassert i landene britene hadde kontroll over. Kart.

Det britiske imperiets utstrekning i 1910

Kolonisering og imperialisme

Det er viktig å forstå hvordan koloniseringen er nært knyttet til imperialismen. Ordet imperialisme kommer fra det latinske ordet imperare, som betyr «å lede» eller «å styre». Imperialisme kjennetegnes ved at en herskerstat eller en gruppe mennesker kontrollerer flere folkegrupper og nasjoner enn det som i utgangspunktet er deres eget område. Kontrollen kan være både av økonomisk, politisk og kulturell art. Særlig hadde det stor betydning for den kulturelle utviklingen i mange av koloniene at europeerne innførte sine egne språk som offisielle språk både i skolen og i styringen av landet.

Karikaturtegning av Cecil Rhodes som står og tårner over Afrika. Karikaturtegningen er svært kjent og har navnet "the Rhodes Colossus". Illustrasjon.

Karikaturtegningen "The Rhodes Colossus" har blitt stående som et symbol på den europeiske imperialismen i Afrika.

Den europeiske imperialismen i årene 1870–1914 har tre hovedkjennetegn. For det første ble store områder lagt under europeisk kontroll på kort tid. For det andre ble disse områdene tvunget til å gi fra seg politisk og økonomisk kontroll til europeiske stater. For det tredje satte den europeiske aggresjonen mye dypere spor i mottakerlandene enn under «gammelimperialismen», altså tiden fra 1500-tallet til ca. 1850.

Nyimperialisme

Tidligere hadde europeiske handelsmenn i stor grad holdt seg til kontroll over kystbyer og handelssentre, av økonomiske årsaker. Nå var motivene mer sammensatte, og konsekvensene ble større. Mange bruker derfor begrepet nyimperialismens tidsalder om perioden vi skal studere her. Andre bruker begrepet kolonitid. Det sistnevnte begrepet har sin bakgrunn i at de vesteuropeiske landene valgte å sikre seg kontroll med de oversjøiske områdene ved å opprette kolonier. Nå skal vi se nærmere på de vesteuropeiske strategiene. Det er vanlig å skille mellom handelskolonier, settlerkolonier og protektorater.

Handelskolonier, settlerkolonier, protektorater og strategiske kolonier

En koloni var et landområde som hadde mistet den politiske selvstendigheten. Det var geografisk avstand mellom kolonien og kolonistaten, og styrkeforholdet mellom kolonien og kolonistaten var skjevt. Kolonistaten kunne styre politikken i kolonien.

Et nederlandsk handelskontor i Bengal tihørende Det nederlandsk-ostindiske handelskompani. Maleri.

Det nederlandsk-ostindiske handelskompani hadde mange handelskolonier i Asia. Her fra et såkalt handelskontor i Bengal.

En handelskoloni var et område under kontroll av europeiske handelskompanier. Mange av handelskoloniene hadde historiske røtter tilbake til den første europeiske oversjøiske ekspansjonen, som startet på 1500-tallet. India er et eksempel på en koloni som i utgangspunktet var styrt av det britiske Ostindiske kompani. Dette handelsselskapet kontrollerte produksjonen og salget av bomull, te og krydder til Storbritannia. De sørget også for at britiske ferdigvarer ble solgt til det indiske markedet.

«Pieds-Noirs»

Symbolet for de franske Pieds-Noirs, svartføttene i Algerie. Symbolet er to svarte føtter. Grafikk.

Symbolet for Pieds-Noirs, brukt av franske grupper etter Algerie ble selvstendig.

Et av sporene som den franske settlerstrategien etterlot seg, er den franske folkegruppen med familiebånd til Algerie, svartføttene, Pieds-Noirs. Noen hevder at begrepet kommer av at de franske soldatene i Algerie hadde svarte støvler, mens arabiske soldater i den franske soldathæren kjempet barbeint. Mange har brukt begrepet for å vise at dette var en gruppe som ikke ble regnet som fullt ut franske.

Båndene til Algerie ble knyttet da den franske staten satset på å gjøre koloniene sine så franske som mulig. I siste halvdel av 1800-tallet ble det lagt til rette for at folk fra Europa kunne flytte til Algerie. Det var stor folkevekst i Europa. Derfor var det mange som var på leting etter nye steder å slå seg ned, der de kunne få et bedre liv. Jøder, franske militære, byråkrater og andre fra Middelhavsregionen valgte å slå seg ned i Algerie. Etterkommerne etter de franske soldatene var den første generasjonen innvandrere fra Europa som fikk sin egen måte å være fransk-algeriske på.

I Algerie fikk disse menneskene et eget fransk statsborgerskap. Det viste seg at statsborgerskapet ikke ga samme status som vanlige franskmenn hadde i Frankrike. Da Algerie ble selvstendig i 1962, ble gruppen kastet ut av landet. Nå reiste mange med fransk-algerisk bakgrunn til Frankrike, men der var det vanskelig å bli akseptert som «fransk». I etterkrigstiden har mange av fransk-algerierne vært en lavtlønnsgruppe i Frankrike.

Albert Camus var fransk-algerisk forfatter og beskrev hvordan det var å ha identitet som fransk-algerisk. I 1957 fikk han nobelprisen i litteratur. Han skrev blant annet boka Den fremmede, der han skildrer følelsen av ikke å høre hjemme på et sted. Teksten førte også til at den britiske gruppen The Cure skrev låten «Killing an arab» i 1979flytte til Algerie. Det var stor folkevekst i Europa. Derfor var det mange som var på leting etter nye steder å slå seg ned, der de kunne få et bedre liv. Jøder, franske militære, byråkrater og andre fra Middelhavsregionen valgte å slå seg ned i Algerie. Etterkommerne etter de franske soldatene var den første generasjonen innvandrere fra Europa som fikk sin egen måte å være fransk-algeriske på.

Settlerkolonier var områder der det var stor innvandring fra europeiske bosettere. Europeerne overtok den politiske og økonomiske kontrollen i kolonien. Algerie var en fransk settlerkoloni. Her var det stor innvandring fra fransk næringsliv og administrativt ansatte som kom for å befeste den franske innflytelsen.

Et protektorat er et område som delvis er kontrollert av en annen stat. Det kan for eksempel være tollinntektene, utenrikspolitikken eller andre sider av det politiske styret som er underlagt en annen stat. Samtidig kan protektoratet ha råderett over andre sider ved det politiske eller økonomiske livet i landet. Protektoratet skiller seg fra kolonien ved at det blir regnet som et selvstendig land og ikke underlagt kolonistaten.

Når du skal lese om Somalia, vil vi se at ikke alle koloniene passer inn i denne inndelingen i kolonityper. Det lå mange motiver og interesser bak nyimperialismen, og den utviklet seg til å bli et kappløp. Det politiske kappløpet førte til at noen områder fikk strategisk betydning. Slik var det med de somaliske områdene. Derfor kan vi betegne dem som strategiske kolonier.

Sist oppdatert 29.11.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen