Hopp til innhold

Fagartikkel

Fascisme - nazisme

Da andre verdenskrig brøt ut, var Aleksandra Kollontaj Sovjetunionens ambassadør i Sverige. Hun så med stor bekymring på utviklingen i Europa – særlig i Italia og Tyskland.

LK06
Benito Mussolini og Adolf Hitler passerer barn som gir nazi-hilsen i Berlin, 2. juli 1940. Foto.

Mussolini og Hitler i Berlin, 1940

I disse landene samlet folk seg om andre løsninger på arbeidsledighet og den nøden mange opplevde i mellomkrigstiden, enn dem hun selv sto for. Det var fascistiske og nazistiske ideer hun fryktet.

Fellestrekk

Massemønstring med faner og flagg med hakekors under den nazistiske rikspartidagen i Nürnberg i 1938.

Symboler var viktig i fascistisk og nazistisk ideologi. Slike markører virket samlende og ga fellesskap.

Fascismen og nazisme har mange fellestrekk. Disse ideologiene vokste fram i mellomkrigstiden, spesielt i Sør-Europa og Tyskland. Tankene fikk støtte særlig hos middelklassen i mange europeiske land. Demokratiet hadde vist sine svake sider. Konkurser og tvangsauksjoner skapte synlig nød og uro i de industrialiserte landene. I de aller fleste europeiske landene kom og gikk regjeringer, uten at noen av dem fikk bukt med arbeidsledigheten. I tillegg skapte de økonomiske problemene i mellomkrigstiden et ønske om sterke ledere som kunne «rydde opp».

Mange var også skremt av hvordan den russiske middelklassen ble behandlet etter den kommunistiske revolusjonen i Russland. Privat eiendom ble beslaglagt, og mange fra borgerskapet ble drept eller deportert til Sibir. Fascismen og nazismen utviklet seg fordi mange krevde handling fra politikere som kunne beskytte Vest-Europa mot kommunismen.

Likheter og ulikheter?

Det er vanlig å regne fascisme som en ideologisk paraply for begge retningene. Ønsket om sterk statlig styring, dyrking av vold og konservative verdier er fascistiske grunnverdier. Vi finner alle elementene igjen i nazismen. Men nazismen hadde i tillegg en sterk tro på at samfunnet består av underlegne og overlegne raser.

Bokomslag til Mein Kampf av Adolf Hitler. Foto.

I Mein Kampf hevder Hitler at den ariske rasen sto øverst på rangstigen.

Rasen var det viktigste fellesskapet i samfunnet, hevdet Adolf Hitler i boka Mein Kampf. Øverst på rangstigen sto den ariske rasen, det nordeuropeiske folket. Nederst på rangstigen sto det jødiske folket. Her hentet Hitler inspirasjon fra sosialdarwinistiske tanker som allerede var utbredt i Vest-Europa.

Argumentet var at jødene og kommunistene hadde slått seg sammen og sikret tysk nederlag i første verdenskrig. Slik ble myten om de «farlige» kommunist-jødene et sosialt lim som skapte store tilhengerskarer og sosial tilhørighet i nazistiske bevegelser.

Marsjen mot Roma var statskuppet i Italia i 1922. Svartskjortene med Benito Mussolini i dress i midten. Rundt han står Emilio De Bono, Italo Balbo og Cesare Maria De Vecchi i svarte skjorter med medaljer. Foto.

I den italienske fascisme var staten fellesskapet, og lojaliteten skulle gå oppover i systemet til diktatoren Benito Mussolini. Bildet viser Mussolini i midten under svartskjortenes marsj mot Roma, statskuppet i 1922.

I den italienske fascismen ble det lagt vekt på at staten var fellesskapet. Folkestyret skulle erstattes med organer som samlet og representerte yrkesgruppene i det som kalles korporasjoner. Samfunnet skulle koordineres gjennom disse korporasjonene. Lojaliteten skulle gå oppover i systemet, til den maskuline lederen med ubundet makt. I Italia var det Benito Mussolini, i Nazi-Tyskland Adolf Hitler.

På høyre eller venstre side?

Fascistiske og nazistiske ideer er hentet både fra høyre- og venstresiden i politikken. Derfor er det ikke enkelt å plassere dem på skalaen mellom høyrepolitikk og venstrepolitikk.

Et fellestrekk ved fascismen og nazismen på den ene siden og marxismen på den andre finner vi i synet på staten. Staten skulle være sterk, styre økonomien og politikken ellers og holde orden i samfunnet. På veien til å forme et godt samfunn var det legitimt å bruke vold og å disiplinere befolkningen. Å sikre alle som hørte til i fellesskapet, arbeid og økonomisk trygghet, finner vi igjen i begge de ideologiske retningene. Det sosiale prosjektet i nazismen ble understreket av at Hitler kalte partiet Det nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet.

I nazismen og fascismen finner vi nasjonal stolthet og rasetilhørighet som det grunnleggende i fellesskapet. Dette er en viktig forskjell fra den sosialistiske ideologien. Der var lojalitet til arbeiderklassen det viktigste, uansett hvilket land du bodde i.

Lebensraum

Fanger i Auschwitz ved frigjøringen i 1945. Foto.

Fanger ved gjerdet under frigjøringen av Aushwitz i januar 1945.

Nazistiske forbilder ble hentet fra fortidens store riker, fra romertiden og det tysk-romerske riket. Å reise et nytt og arisk Stor-Tyskland var målet. Derfor la Nazi-Tyskland under seg store europeiske områder på kort tid. I disse områdene skulle den ariske rasen få «Lebensraum», livsrom. Her skulle de kunne leve godt med kjernefamilien og ha sikre jobber, uten at «mindreverdige» raser skulle skape problemer for dem. Dette er bakgrunnen for de store folkemordene mot jøder, handikappede, romfolk og homofile, men også mot sivilbefolkningen i områder de mente var preget av kommunistisk tankegods.

Privat eiendomsrett

Mens Kollontaj og Lenin la vekt på at alle skulle få oppleve frihet når verdiene ble felleseie, var den private eiendomsretten et viktig element i fascismen. I samarbeid med staten skulle sterke privatøkonomiske aktører bidra til økonomisk vekst. Den tradisjonelle familien utgjorde samfunnets byggesteiner. Og kvinnens plass var i hjemmet. Dette er konservative ideer som gjør at fascismen og nazismen likevel blir plassert på høyresiden i det politiske landskapet.

Sist oppdatert 03.01.2018
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Ideologiene på 1900-tallet