Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål: Modernismens mange "ismer"

Oppsummeringsspørsmål til fagartikkelen om ulike retninger innen modernismen.

Les fagsiden "Modernismens mange 'ismer'" og svar på spørsmålene.

  1. Vi kan bruke begrepet modernisme på to måter. Forklar kort.
  2. Hva har de ulike modernistiske kunstretningene og strømningene felles?
  3. Nevn noen av disse strømningene.
  4. Hvilke faser er det vanlig å dele den modernistiske perioden inn i?
  5. Nevn noen sentrale tidligmodernister.
  6. Hvordan prøvde høymodernister som Virginia Woolf og James Joyce å skildre virkeligheten?
  7. Hva slags litteratur finner vi i Norge i første halvdel av 1900-tallet?
  8. Hva er postmodernisme et samlebegrep for?

Tilleggsoppgave:

Finn ut mer om en av de modernistiske retningene som er nevnt i fagteksten, og presenter den kort (skriv ett til to avsnitt; ha med to-tre konkrete eksempler).

Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus, Heidi Mobekk Solbakken og Marion Federl

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell