Hopp til innhold

Veiledning

Til lærer: forslag til årsplan i kroppsøving på vg1

Her finner du et forslag til årsplan for kroppsøvingsfaget på vg1, for å kunne tilnærme deg kompetansemålene i LK20. Vi har også satt inn forslag til tema/aktivitet, metode og aktuelle ressurser.

 Et tastatur med fire rosa lapper. Foto.

Fagfornyelsen generelt

Læreplanen har fått en ny inndeling. Det som før var "generell del" har nå fått navnet "overordna del". I tillegg finner du fagrelevans, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål knyttet opp mot hvert enkelt fag. Alle disse delene av læreplanen skal være med på å prege opplæringa. Vi oppfordrer deg derfor til å sette deg godt inn i de ulike delene og aktivt bruke dem i planlegging, gjennomføring og utvikling av faget.

Fagfornyelsen i kroppsøvingsfaget

Av aktiviteter er begrepet bevegelsesaktivitet gitt en større betydning. Dette omfatter alt av aktiviteter man kan holde på med i faget – både idretter, dans og andre aktiviteter som lek, yoga og alternative bevegelsesformer. Dette betyr at idrettsbegrepet er tonet ned, og nå er mer likestilt med andre aktiviteter, enn det har vært tidligere. Idrett skal fremdeles være en del av faget, men elevene skal oppleve et bredt utvalg av aktiviteter.

Naturferdsel har også fått en større plass i faget enn tidligere. Her skal vi bruke nærmiljøet for å utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter til ulike årstider, vi skal også ha fokus på bærekraftig ferdsel.

I kroppsøving er det kanskje metodevalg og arbeidsmåter som utgjør den største forskjellen med den nye læreplanen. Under finner du viktige punkter fra den fagspesifikke delen av læreplanen som viser hva du må huske å legge til rette for i faget.

 • Faget skal bidra til at elevane lærer, sansar, opplever og skaper med kroppen.
 • Kroppsøving skal bidra til å gi elevane høve til å praktisere og reflektere over samspel, medverknad, likestilling og likeverd.
 • I kroppsøving skal elevane løyse utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap.
 • Faget skal òg utfordre motet deira til å tøye eigne grenser.
 • Kroppsøving tek vare på tradisjonell rørslesaktivitet i samfunnet, men stimulerer òg til eksperimentering og kreativ utfalding i alternative rørsleformer.

Filer

Vurdering i kroppsøving

Læreplanen legger blant annet vekt på at elevene skal få underveisvurdering i faget, og at de skal være aktive deltagere i egen læringsprosess. Under finner du noen punkter fra læreplanen om underveisvurdering for vg1 som kan være til god hjelp i planlegginga av undervisninga, så vel som i vurderingsarbeidet.

 • Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på Vg1 ved å øve og trene for å oppnå individuelle mål og utvikle bevegelsesaktivitetar, og ved å utforske leik og spel saman med andre.
 • Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. Innsats i kroppsøving inneber at eleven prøver å løyse faglege utfordringar etter beste evne utan å gi opp, viser sjølvstende, utfordrar sin eigen fysiske kapasitet og samarbeider med andre.
 • Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte bevegelsesaktivitetar som elevane gjer åleine og saman med andre og gjennom at dei får vurdere eige arbeid i kroppsøving.
 • Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i kroppsøving.
 • Elevane skal få høve til å prøve seg fram.
 • Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling.
Sist oppdatert 20.08.2021
Skrevet av Cathrine Dunker Furuly

Læringsressurser

Om faget

Fagstoff