Hopp til innhold

Fagartikkel

Sosial differensiering: kjønn

Det finnes utallige måter å skille mellom mennesker på, som etnisitet, nasjonalitet, klasser og maktforhold. Her skal vi se på en av de mest åpenbare måtene å skille samfunnsmedlemmene på, nemlig kjønn.

LK20
En illustrasjon av en kvinne - og mannsskikkelse på et skilt. Skiltet er litt slitt. Foto.

Hva som utgjør den sosiale kvinne og mann er ikke alltid like entydig.

De tidlige antropologene brydde seg ikke nevneverdig om kjønn, selv om kjønnsidentitet kanskje er en av våre viktigste identiteter. Kvinner ble mer eller mindre sett på som mannens eiendom, og forskningen ble gjort ut fra et såkalt androsentrisk perspektiv. Forskerne prøvde å forstå verden ut fra mannens synspunkt. Dette var forståelig nok, ettersom flere av disse antropologene hadde sitt virke i første del av 1900-tallet. I denne perioden ble kjønnsforskjellene ansett som naturlige, og mannens perspektiv ble fremstilt som fasiten. De var på mange måter barn av sin tid.

Økt fokus på kjønn

En kvinne med hijab. Foto.

Er forskning på kvinnenes rolle i Midtøsten farget av forskernes egen forståelse av kjønn?

I løpet av de siste tiårene har vinden snudd. Forskere har viet kvinner og kvinnens perspektiv mer oppmerksomhet enn tidligere. Det er blant annet forsket på kjønnsdiskriminering. Som i samfunnet ellers er dette et tema som riktignok har splittet en del forskere – spesielt de som har forsket på kvinnens rolle i Midtøsten. Her har noen har forfektet at det foregår kvinneundertrykkelse, mens andre har argumentert for at dette er slutninger basert på forskernes egen forståelse av kjønn. Denne parten sier at vårt eget perspektiv på kvinner og kjønnsdiskriminering ikke nødvendigvis lar seg overføre til andre samfunn. I tillegg har det blitt stilt spørsmål ved om kvinner kan være undertrykte på tross av at de selv mener noe annet.

Kjønn som et samfunnsprodukt

Gjennom den økte forskningen på kjønn og kjønnsroller er vi nå klare over at stort sett alle samfunn har egne tanker om hva det vil si å være mann eller kvinne. Sagt på en annen måte: Alle samfunn har egne retningslinjer for hvordan kjønn blir konstruert, det være seg sosialt eller kulturelt. Kjønn er med andre ord ikke et resultat av en guddommelig makt.

"Mannlige" og "kvinnelige" egenskaper er heller ikke naturlige. Kjønn er en sosial konstruksjon, der samfunnet bestemmer hva det innebærer å være det ene eller det andre. Samfunnet bestemmer om menn eller kvinner skal lede, om menn eller kvinner skal være jegere, om menn eller kvinner har det fremste omsorgsansvaret. Det er med andre ord samfunnet som bestemmer hvordan samfunnsmedlemmene skal skilles basert på kjønn.

Målet for antropologer er å forstå og forklare hvordan denne konstruksjonen foregår, samt hva konstruksjonen gjør med og for samfunnsmedlemmene. Dette betyr at antropologer i all hovedsak beskjeftiger seg med det sosiale kjønn fremfor det biologiske kjønn. Det sosiale kjønn regnes som et konstruert fenomen, fremfor et gudegitt eller naturlig vesen.


Litteraturliste

Eriksen, Thomas Hylland (2004): Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet