Hopp til innhold

Fagartikkel

Ussjedammesvoete jïh autoriteete

Jis edtjebe jeatjah almetjh jaehkiehtidh, dellie vielie daarpesjibie goh hijven argumeenth. Mijjieh tjoerebe aaj vååjnedh jïh govledh goh ussjedammes, tjoerebe etosem utnedh. Mijjen barkoe jïh faageles våarome maehtieh mijjese autoriteetem vedtedh.

Sametingspresident Aili Keskitalo taler til Sametinget i Karasjok i 2015. Foto.

Vuesiehtimmie

Lohkije-tjaalegisnie Nihtieh kreeke-pryövenassh! tjaelije darjohte goh satne akte tjirkije Verdaelien Kreekevaarjelimmie-siebrien åvteste. Dan åvteste lohkije dïsse jaahka gosse tjaelije jeahta satne tuhtjie aamhtese lea vihkeles, jïh destie aktem vihties faageles autoriteetem åådtje. Lohkije aervede tjaelije hijven daajroeh teeman bïjre åtna gosse lea meatan dagkeres siebresne.

Etosem mubpijste löönedh

Gosse dotkeme-reektehtsidie jallh lahtestimmide vuesiehtibie mejtie maehteles almetjh leah buakteme mijjen argumentasjovnesne, dellie seamma tïjjen autoriteetem löönebe dejstie faagealmetjijstie mah leah dotkeme jïh tjaaleme. Mijjieh jeatjah baakoejgujmie jïjtjene ussjedammesvoetem lissiehtibie gosse vuesiehtibie dïsse maam dah leah tjaaleme. Reklaame-annonsine gaavnebe ”etos-löönemh” gosse lohkebe madtjeles utniji bïjre mah aktem dorjesem juvnehtieh maam dah leah pryöveme. Åestijh aktem ”sïejhme almetjem” aelhkebe leajhtede goh aktem produseentem, maam dah daejrieh sijhtieh ajve doekedh.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

ussjedammesvoete

troverdighet

Sist faglig oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Marion Federl og Ellen Bull Jonassen

Læringsressurser

Argumentasjovnen bïjre

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell