Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)

Govlesadteme

Gosse sïjhth mubpide maam akt jiehtedh jallh sïjhth mubpiejgujmie soptsestalledh dellie datne govlesadth. Maahtah njaalmeldh jïh tjaaleldh govlesadtedh, baakoejgujmie, væhtajgujmie jallh bokstaavigujmie.