Hopp til innhold

Fagartikkel

Begreper i prosessmodellen

En kommunikasjonsmodell er en forenklet fremstilling av en komplisert sammenheng. Her får du en forklaring på sentrale begreper i kommunikasjonsteorien.

Massekommunikasjonsmodellen

En billedlig fremstilling av sentrale begreper i kommunikasjonsteorien. Avsenderen innkoder budskapet sitt i tegn eller melding, mottakeren avkoder tegnene og mottar budskapet. Mottakeren gir tilbakemelding som igjen må tolkes av avsenderen. Det hele kan forstyrres av støy.

Kommunikasjonsteoretiske begreper

 • Avsender er den som sender meldingen. Avsenderen kan også kalles sender, kilde eller kommunikator.
 • Innkoding. Avsender må innkode (eller kode) det han/hun ønsker å formidle i et tegn eller en melding.
 • Tegn er det som formidles i en kommunikasjonsprosess (ord, lyd, visuelle impulser, bilder, kroppsspråk, atferd, m.m.). Et tegn står for noe annet enn seg selv. Eks.: "Rødt lys" betyr "stopp". "Vise fingeren" er et tegn for forakt.
 • Melding er flere tegn som er satt sammen i en rekkefølge – en sekvens. I motsetning til et budskap behøver ikke en melding å være tilskrevet mening.
 • Koder er meningssystemer som tegnene er organisert inn i. Systemene inneholder regler for hva tegnene skal bety, hvilken mening som skal tilskrives tegnene og hvordan de skal forstås i forhold til hverandre.
 • Budskap er tegn/melding som er tilskrevet mening.
 • Mottaker er den som mottar meldingen. Mottakeren kan også kalles respondent.
 • Avkoding. Mottakeren vil oftest forsøke å forstå hva meldingen innebærer. Det gjør mottakeren ved å avkode (fortolke) det tegn eller den melding han eller hun mottar ut fra sitt ståsted. For å gi mening til tegnet eller meldingen bruker mottakeren tidligere erfaringer, og sin kjennskap til språk og kontekst (omgivelsene for kommunikasjonen).
 • Mening er ikke i tegnet selv, men den mening mottakeren tilskriver tegnet etter å ha fortolket det. Meldinger kan sendes, men ikke mening.
 • Tilbakemelding (feedback) er umiddelbar respons fra mottakeren på den mottatte meldingen. Når han/hun gir respons, blir mottaker avsender og avsenderen mottaker.
 • Støy er forstyrrende elementer i kommunikasjonen. Det kan være lyd, som ordet uttrykker, men i kommunikasjonsteori brukes ordet støy også om andre elementer som kan påvirke prosessen.
 • Kanal er det som formidler meldingen.Kanalen kan være organisk (det som formidler sansning: øre, øyne, hud, tunge, nese) eller fysisk (luften i klasserommet, telefonledning, radio), direkte (ansikt til ansikt) eller indirekte (med mellomledd, tolk, radio, bilde).
 • Når vi snakker i en telefon eller sender tekstmeldinger, bruker vi en indirekte kanal som er basert på elektronisk overføring. Det kalles et medium.
Sist faglig oppdatert 25.05.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter