Hopp til innhold

Fagartikkel

Eierskap i mediene

I Norge har vi både offentlige og private medieeiere. Offentlige medieeiere skal spesielt ivareta demokratiske, sosiale og kulturelle behov som omfatter alle borgere i samfunnet. For privateeide mediehus går utviklingen i retning av økt eierkonsentrasjon.

LK06

Sjefredaktør Trine Eilertsen om eierskap i mediene i 2011. Hun ser både positive og negative sider ved eierkonsentrasjon.

Medieinnhold – en vare?

Medienes rolle som formidler av informasjon og arena for offentlig debatt, er en viktig forutsetning for at et moderne demokratisk samfunn skal kunne fungere. Den norske felleskulturen er i stor grad medieskapt og/eller mediedistribuert. Mediebedriftene produserer og distribuerer derfor offentlige goder som alle borgere i et samfunn er avhengige av.

Samtidig dekker mediene også behovet for private tjenester, som underholdning. Slike tjenester kan sees som en vanlig kommersiell vare i et marked.

Statlig eierskap

Norske medier er i all hovedsak eid av private aktører. Et viktig unntak er Norsk rikskringkasting som er eid av staten. I 1996 ble NRK organisert som et aksjeselskap med staten som eneste aksjeeier. Kulturdepartementet er generalforsamling og vedtar vedtektene. Mange land har en slik allmennkringkasting der formålet er å ivareta demokratiske, sosiale og kulturelle behov som omfatter alle borgere i samfunnet.

Staten har også eierandeler i selskaper som driver med distribusjon. I 1719 overtok staten ansvaret for Postverket, og i 1855 ble Telegrafverket etablert for å gi folk over hele landet tilgang til informasjon. I 1996 ble Posten omgjort til statsaksjeselskap. Det samme har skjedd med Telenor, der staten fremdeles eier 54 % av aksjene, selv om selskapet i dag driver en langt mer omfangsrikt virksomhet enn ren distribusjon.

Privat eierskap

De fleste avisene var tidligere eid av familiegrupper eller politiske partier. I dag er avisene kjøpt opp av store mediehus som har eierandeler i flere aviser, og ofte også i radio- og TV-kanaler. Aksjeposter kjøpes og selges, slik at det kan være vanskelig å vite hvem som til enhver tid eier hva. Oppdatert oversikt over eierstrukturen i norske medier finner du hos Medietilsynet:

Medietilsynet: Eierskap i norske medier

Nye, kommersielle distribusjonskanaler spiller en stadig viktigere rolle for hva slags medieinnhold vi får tilgang til. I dag må du abonnere på en kommersiell distribusjonskanal for å se bortekampene til det norske landslaget i fotball eller følge Barcelonas vei til Champions League. Vi ser også at store nettgiganter, som Google, etablerer egne kanaler for innholdsformidling, delvis i konkurranse med etablerte mediebedrifter.

Hånd som holder mange ulike medielogoer. Manipulert fotografi.

Eierkonsentrasjon

Både i Norge og internasjonalt øker konsentrasjonen av eierskap innen mediesektoren. Store mediekonsern kjøper opp flere foretak innenfor samme gruppe medier eller i forskjellige mediegrupper. Både foretak som driver med produksjon, og foretak som driver med distribusjon, inngår i samme eierstruktur.

De store omorganiseringene mange mediebedrifter gjennomgår for å møte den digitale utviklingen, krever større økonomiske muskler. Konkurransen fra et globalt mediemarked har også fått norske medieeiere til å samarbeide for å hindre utenlandske oppkjøp.

Regulering av eierskap

Staten har mulighet til å sikre mediemangfold ved lovregulering. Fram til 2015 fantes det en egen lov i Norge som regulerte medieeierskap. En grense på et totalt eierskap på 33 prosent skulle hindre eierskapskonsentrasjon. Medietilsynet hadde til oppgave å håndheve denne loven.

I 2016 erstattet Solberg-regjeringen denne loven med en ny lov, Lov om åpenhet om eierskap i medier. De som var for lovendringen, mente at dette vil føre til et enklere og ryddigere lovverk, uten særbehandling for mediene. De som var imot, mente at mediene trenger særbehandling på grunn av sin spesielle demokratiske funksjon, og at en grense for eierskap er nødvendig for å sikre mediemangfoldet.

I dag er det Konkurransetilsynet som har tilsyn med medieeierskap, på linje med eierskap i andre private foretak. Medietilsynet skal gjøre informasjon om medieeierskap tilgjengelig for befolkningen.

Sist oppdatert 20.10.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi