Hopp til innhold

Oppgave

Unges medievaner

Unge i dag har andre medievaner enn foreldregenerasjonen. Ny teknologi har gitt oss nye medier og nye muligheter. Elever på Elvebakken videregående skole i Oslo har undersøkt unges medievaner. I denne oppgaven skal du lage en lignende undersøkelse.

LK06

Elever fra Elvebakken videregående skole om ungdommens medievaner

Undersøk unges medievaner

 1. Se intervjuet med Pia, Benedicte og Thea fra Elvebakken videregående skole under Mediedagene i Bergen våren 2011. Hva har de funnet ut om unges medievaner?
 2. Gå sammen i grupper på tre og gjennomfør en undersøkelse av medievanene i klassen eller på skolen din.
 3. Sammenlign egne data med de funnene elevene på Elvebakken gjorde. Er det samsvar?
 4. Hva kan grunnen være til eventuelle avvik?
 5. Sammenlign data fra elevundersøkelsene med data fra medieforskningen for øvrig. Er det samsvar?
 6. Hva kan grunnen være til eventuelle avvik?
 7. Lag en kort presentasjon på 5 minutter og presenter den for klassen. Husk at alle tre skal si noe.

Egenvurdering

Når dere er ferdig med oppdraget, kan dere diskutere følgende i gruppa:

 • Er informantene dere valgte, representative for den gruppen dere undersøker (klassen, skolen, unge)?
 • Er den undersøkelsen dere har laget, sammenlignbar med undersøkelsen som ble gjort på Elvebakken?
 • Er konklusjonene deres basert på fakta, ikke på synsing?
 • Fikk dere fram de viktigste funnene dere gjorde i presentasjonen?
 • Klarte dere å gjøre presentasjonen interessant for de andre elevene i klassen?
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs