Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er internkontroll?

Med internkontroll mener vi «systematiske tiltak som skal sikre at bedriftens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen».

Helsearbeider fyller ut dokumenter. Foto.

Internkontroll definerer vi også som «egenkontroll som innebærer at bedriften selv skal påse at den følger aktuelt regelverk».

Håndbok

Bedriftene har en internkontroll-håndbok /HMS-håndbok. Denne håndboka inneholder prosedyrer eller fremgangsmåter knyttet til hva som kan være risiko eller helsefarlige forhold på den aktuelle arbeidsplassen. En helseinstitusjon har derfor en annen internkontroll-håndbok/HMS-håndbok enn en bensinstasjon. De ulike helseinstitusjonene har også ulike håndbøker avhengig av pasientgruppe, institusjonens utstyr og inventar og bygningsmasse.

Internkontrollforskriften

Som ansatt i en bedrift skal du sette deg inn i internkontrollforskriften. Der finner du for eksempel rutiner som skal følges ved brann, rutiner som skal følges ved avvik, rutiner for håndtering av avfall og rutiner for bruk av utstyr.

Å sette seg inn i internkontrollforskriften tilsier at du tar medansvar for din egen og øvrige ansattes helse og sikkerhet, samt miljøet utenfor bedriften.

Dialog

God dialog mellom de ansatte og ledelsen er et viktig redskap i HMS-arbeidet. Det er de ansattes arbeidsmiljø som skal sikres, og det er de ansatte som erfarer hvilke områder som oppleves som problematiske. Det å gi tilbakemelding handler også om å gi positiv respons og å melde fra om eventuelle avvik.

Avviksrapport

Avvik er brudd på bedriftens prosedyrer og forskrifter som er nedtegnet i internkontrollforskriften. På avvik skal det skrives en avviksrapport slik at bedriften kan lære av sine feil og kontinuerlig jobbe med kvalitetsforbedring.

Les hva internkontrollforskriften innebærer.

Utfordringer til deg:


  1. Hva inneholder ei HMS-håndbok?
  2. Hvorfor tror du det er viktig at interkontroll vere systematisk? Diskuter dette i klassen.
  3. Hvorfor skal en ansatt i en bedrift sette seg inn i internkontrollforskriften? Hva handler denne forskriften om, og hvorfor er det nødvendig å kjenne til forskriften?
  4. Det heter at en god dialog mellom de ansatte og ledelsen er et viktig redskap i HMS-arbeidet. Hvorfor er dette et viktig redskap?
  5. Hvorfor skal det skrives avviksrapport ved brudd på bedriftens prosedyrer?
  6. Hvilke lover og forskrifter skal være tilgjengelige i helseinstitusjoner?
  7. På hvilken måte kan bedriften sørge for at arbeidstakernes kunnskap og erfaring utnyttes? Hvorfor er dette nyttig?
  8. Gi eksempel på et mål for helse, miljø og sikkerhet på en arbeidsplass i helsetjenesten
  9. Dersom du er utplassert i Prosjekt til fordyping, spør om å få se målene for helse, miljø og sikkerhet der du er.
  10. Hvem går vernerunder på en arbeidsplass, og hva er hensikten med dette?

Sist faglig oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter