Hopp til innhold

Fagartikkel

Lekeplassutstyr

Leken er viktig for barnas utvikling. Den skal lokke barna til å være i bevegelse og gi grunnlag for grovmotorikken, som igjen er utgangspunkt for all senere fysisk aktivitet.

Apparater til barn

Husker, fjærhusker, sklier, aktivitetsløyper, klatretårn, biler, sjørøverskuter, balanseapparater og andre lekeapparater gir barna god fysikk, og de medvirker til å bedre muskelstyrken, utholdenheten og bevegelsesevnen til barna. I tillegg får barna utløp for fantasi og kreativitet.

Strenge krav

Det stilles strenge krav til lekeplassutstyr. Det må tåle stor belastning og hyppig bruk, og det må kunne brukes av barna uten tilsyn fra voksne. Alle apparatene skal være merket, og det skal følge med produktveiledning, monteringsanvisning og anbefalinger om bruk. Kravene gjelder enten utstyret er produsert av profesjonelle eller laget på dugnad.

Myndighetene har utarbeidet en egen forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Kravene omfatter:

Fysiske og mekaniske egenskaper

Alle deler ved utstyret skal ha avrundede hjørner og kanter. Åpninger og avstander mellom delene skal være utformet slik at barn ikke blir sittende fast. Hvis åpningene kan variere etter hvordan lekeapparatet blir brukt, skal mellomrommet være så stort at barnet ikke kommer i klem (at det ikke er klemfare). Trapper, ramper og lignende skal ha en form for rekkverk for at barna ikke skal falle ned.

Termiske egenskaper

Utstyr som har overflater av metall, kan bli svært varme om sommeren, og svært kalde om vinteren. I verste fall må overflatene dekkes til. Det er også viktig å være oppmerksom på at en del utstyr kan bli ødelagt eller svekket av frost som danner sprekker i materialet.

Brann og eksplosjonsegenskaper

Få lekeapparater har slike egenskaper i dag, men det kommer stadig nye oppfinnelser på markedet. Noen består av kunststoffer som lett kan antenne hvis de kommer i kontakt med ild eller gnister fra en elektrisk tilkobling. Oppblåsbare hoppeslott kan være et eksempel.

Kjemiske egenskaper

Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier eller gasser. Det er forbudt å bruke trevirke som er impregnert med kreosot, på lekeplasser og andre steder der det kan komme i kontakt med hud. Det er også forbudt å bruke trevirke som er behandlet med kjemiske forbindelser av krom eller arsen.

Elektriske egenskaper

Utstyr som går på strøm, som lyser eller avgir varme, kan medføre fare for kortslutning eller brann.

Andre egenskaper

Hvis fallhøyden fra lekeplassutstyret er over 60 centimeter, må fallunderlaget være støtdempende. Det skal aldri være betong, stein eller asfalt under lekeplassutstyr som barn kan falle ned fra. Det skal også være en viss sikkerhetssone rundt de forskjellige lekeapparatene. Hensikten er å unngå kollisjoner.

Myndighetene har i tillegg vedtatt en rekke standarder for hvordan produsenten eller forhandleren kan oppfylle kravene i lekeplassforskriften.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som fører tilsyn med de fysiske egenskapene til lekeplassutstyr.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fører tilsyn med at støykravene og kravene til de kjemiske egenskapene til lekeplassutstyret er oppfylt.

Lekeplasser brukes av mennesker i ulike aldre, med ulike funksjonsnedsettelser og med ulike forutsetninger Det er viktig å sikre at lekeplasser er trygge, uavhengig av hvem som bruker lekeplassen.

Noen utfordringer til deg

  1. Lag en oversikt over hvilke krav som blir stilt til en lekeplass..
  2. Oppsøk lekeplasser i nærmiljøet og vurder sikkerheten der. Diskuter i klassen.
  3. Intervju ansatte i barnehage eller skole om hvordan de ivaretar sikkerheten på lekeplassene.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg

Fagstoff