Hopp til innhold

Oppgave

Hva mente Ivar Aasen om det norske skriftspråket?

Norsk skriftspråk har gjennomgått store forandringer siden 1836. Gjennom å jobbe med teksten til Ivar Aasen kan du få noe hjelp til å forstå hva den handler om og hva som var utgangspunktet for hans arbeid for å lage et norsk skriftspråk.

Ivar Aasen grafitti

Oppgave

Les teksten Om vort Skriftsprog og svar på spørsmåla nedenfor. :

  1. Hva er det Aasen mener er "en Nations fornemste Kjendemærke"?
  2. Hvor, og på hvilket språk, tok nordmenn høyere utdannelse på Aasens tid?
  3. Aasen mener at "Skulde vi synde i Et af To", det vil si velge mellom svensk eller dansk skriftspråk, burde vi velge det svenske. Hvordan begrunner han dette?
  4. Hvilken holdning mener Aasen at danskskrivende nordmenn har til "Folkesproget"?
  5. Hvor er det Aasen mener at vårt nasjonalspråk "opbevaredes og dyrkedes", selv om dansk har dominert?
  6. Hvem er det Aasen omtaler som "Sprogets Redningsmand"?
  7. "Man vil indvende, at en Sprogreformation er Noget, der ei bør foretages paa eengang, men henstilles til Tiden og til Aarhundredets Virkning. Men dette anseer jeg som mindre gjældende i en Stat, som Lykken paa eengang gjorde fri og selvstændig", skriver Aasen. Hvordan underbygger han dette synspunktet?
  8. Hva mener Aasen bør være grunnlaget for vårt "folkespråk"?
  9. Aasen avslutter med et forslag til videre arbeid. Hvilke fellestrekk finner du mellom forslaget hans og det arbeidet han selv utførte for å skape landsmålet – det som nå heter nynorsk?
Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell