Hopp til innhold

Veiledning

Vurdering av skriftlig eksamen

Udir lager veiledning for vurdering av skriftlig eksamen i MIK 2. Denne veiledningen må alle sensorer bruke når de vurderer en besvarelse. Alle elever og faglærere har tilgang til denne veiledningen før eksamen.

Nærbilde av fingre som skriver på et tastatur. Foto.

Skriftlig eksamen blir vurdert av to sensorer som ikke jobber på skolen din. Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en sensorveiledning som sensorene må bruke når de skal bli enige om hvilken karakter du skal få på besvarelsen din. Denne veiledningen skal du også ha tilgang til før eksamen.

Hva kjennetegner en god besvarelse?

Husk at oppgavens problemstilling eller tema skal gå som en rød tråd gjennom hele teksten. Kontroller at det du skriver om i besvarelsen, faktisk er et svar på det oppgaven ber om.

Les oppgaveteksten godt og planlegg besvarelsen din. Legger oppgaven opp til en spesiell sjanger? Er det et argumenterende debattinnlegg eller en drøftende fagartikkel du skal skrive?

Tema- og kommentarsetninger

Del teksten inn i avsnitt. Gjennom tema- og kommentarsetninger kan du gi besvarelsen din god tekstbinding, helhet og sammenheng.

Skriv en temasetning først i avsnittet, her kan du formulere hovedbudskapet i tekstdelen. Kommentarsetninger kommer etter temasetningen, de kan inneholde eksempler og argumenter som gir utfyllende informasjon.

Drøfting

Gjennom drøfting kan du vise at du har forstått og kan anvende fagstoff. Hensikten med drøfting er å belyse ulike sider ved et spørsmål på en nyansert måte, trekke fram vesentlige argumenter og vurdere argumentene kritisk.

Vis relevant fagkunnskap

I oppgavesvaret skal du vise mediefaglig kunnskap, det kan du gjøre gjennom å bruke mediefaglige begreper som belyser problemstillingen. Knytt begrepene til argumentasjonen din, og vis at du forstår fagbegrepene.

Besvarelsen skal vise at du har oversikt, og at du er i stand til å se sammenhenger i faget. Trekk inn eksempler på relevant teori og forskning fra mediefagene og sett dette i sammenheng med problemstillingen eller temaet i teksten din.

Du kan for eksempel vise til teorier om medienes påvirkning eller trekke inn tema som ytringsfrihet eller pressens samfunnsoppdrag, hvis det er relevant for innholdet og vinklingen i oppgavesvaret ditt.

Du kan også trekke inn fagkunnskap knyttet til retorikk eller etiske normer og gjeldende regelverk hvis det er aktuelt for teksten du skal skrive. Vurder hva som er relevant for oppgaven din. Poenget er at du skal knytte aktuell fagkunnskap til temaet du skriver om.

Vis til aktuelle kilder på korrekt måte

En god måte å begrunne argumentasjonen i teksten på, er å vise til kilder. Bruk av relevante eksempler og pålitelige kilder for å grunngi påstander, gir tyngde til besvarelsen.

Besvarelsen skal vise at du har innsikt i tema fra offentlig samfunnsdebatt. Bruk forberedelsesheftet aktivt og vis til utvalgte tekster der.

Sitatretten i åndsverkloven § 22 gir deg rett til å sitere fra kilder i eget arbeid og plikt til å føre opp referanser til kildene. Dokumenter og vis til kilder på en korrekt måte.

Dette vurderer sensor

Helhet

 • om eksamenssvaret er et presist og relevant svar på oppgaven

Fagbegreper og kunnskaper

 • om relevante fagbegreper blir brukt på en presis måte
 • om sammenhenger i faget blir forklart og reflektert over
 • om mediefaglige begreper, perspektiver og fagstoff blir satt i sammenheng

Metoder, arbeidsmåter og ferdigheter

 • hvilken grad eksamenssvaret viser innsikt i tradisjonelle og nye
  arbeidsformer i mediebransjen
 • hvilken grad eksamenssvaret bruker eksempler fra aktuell samfunnsdebatt aktivt
 • hvilken grad eksamenssvaret vurderer og reflekterer over problemstillinger
  knyttet til etiske normer og gjeldende regelverk
 • hvilken grad eksamenssvaret drøfter og dokumenterer kilder som er bruk

Kjennetegn på måloppnåelse

Karakterene 1 til 6 viser i hvilken grad du har nådd de kompetansemålene som eksamensoppgaven tester deg i. Utdanningsdirektoratet har laget kjennetegn på måloppnåelse, slik at du kan se hvilken kompetanse du må kunne vise til i besvarelsen din for å oppnå for eksempel en 3-er eller en 5-er.

Ta gjerne med deg skjemaet på eksamen, og bruk det som en sjekkliste når du kontrollerer om besvarelsen din holder mål.

Kilde

Norsksidene.no. Tema- og kommentarsetninger. Hentet 16. februar 2022 fra https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99929

Sist oppdatert 29.03.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal, Albertine Aaberge og Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen