Hopp til innhold

Veiledning

Slik besvarer du en teoretisk eksamensoppgave i MIK 2

Les oppgaven nøye. Lag en disposisjon. Tydeliggjør problemstillingen. Presenter ulike synspunkter, og vurder ulike argumenter. Bruk fagbegreper og vis til ulike teorier. Oppgi de kildene du bruker.

Person som skriver på laptop

Eksempel

Den første oppgaven er en drøftingsoppgave. Den andre oppgaven går ut på å planlegge en medieproduksjon.

Her ser vi nærmere på en mulig formulering av oppgave 1 og gir deg noen korte og konkrete tips til hvordan du kan besvare den.

Oppgave 1

Diskuter om nyhetsmediene bidrar til å øke eller redusere kulturmotsetninger.

Hva er hensikten med oppgaven?

Først leser du oppgaveteksten nøye og streker under viktige begreper. Da får du et klarere bilde av hva oppgaven spør etter. Det er kun det oppgaven spør etter, du skal ta med i besvarelsen din. Alt annet legger du til side.

Hensikten med denne oppgaven er å teste hva du kan om internasjonal nyhetsformidling, om kulturelle motsetninger, og din evne til å analysere medienes rolle som nyhets- og kulturformidler både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven tester også din evne til selvstendig refleksjon rundt disse spørsmålene.

Disposisjon

Lag en enkel disposisjon som viser hvordan du vil komponere besvarelsen din. Ta fram tankekartet du laget på forberedelsesdagen, og se hva du kan bruke ut fra ordlyden i oppgaven. Vanligvis bør en besvarelse inneholde tre deler:

  1. En innledning der du definerer begrepene i oppgaveteksten, og presenterer og avgrenser de problemstillingene du vil diskutere.
  2. En drøftingsdel der du presenterer, underbygger og vurderer ulike argumenter knyttet til den problemstillingen du har valgt.
  3. En avslutning som består enten av en oppsummering eller en konkusjon. I en drøftingsoppgave er det mest vanlig å konkludere.

Skriv ned hvor mye tid du vil bruke på hver del, og hvor mye tid du må ha igjen til oppgave 2. Da har du kontroll på arbeidsdagen din.

Å diskutere et tema

Å diskutere betyr det samme som å drøfte. På skolen har du øvd både på muntlige diskusjoner i klasserommet og på skriftlige drøftingsoppgaver. Nøkkelen til en god besvarelse er evnen til selvstendig argumentasjon basert på den kunnskapen du har om temaet.

Gjør rede for ulike synspunkter, og vurder disse opp mot hverandre. Argumentene du bruker, bør være saklige og holdbare. Vis gjerne til undersøkelser eller fagartikler som støtter opp under ulike synspunkter. Om du kan belyse temaet med dagsaktuelle eksempler eller egne erfaringer, kan være med på å løfte besvarelsen din.

Språk

Legg vekt på å bruke fagbegreper, og bruk disse på en presis måte. Det viser at du har god faglig forståelse.

Språket bør være klart, presist og saklig. Unngå en muntlig tone. Del teksten opp i oversiktlige avsnitt. Legg inn noen minutter på slutten til å sjekke teksten for skrivefeil.

Kildebruk

Det er lov å ta med synspunkter eller sitater fra ulike kilder, men husk å markere dette tydelig. Hvis ikke, kan du bli beskyldt for plagiat. Etter teksten legger du ved ei litteraturliste.

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen