Hopp til innhold

Oppgave

Religion og etikk som holdningsdannende fag

Det er mange som har meninger om faget religion og etikk. Du skal nå diskutere hvilke regler som bør gjelde for faget som holdningsdannende fag.

Tre unge jenter, en med kors, en med hidjab og en med bindi. Foto.

I dagens Norge lever mange ulike religioner og livssyn side om side. Det gjenspeiles i læreplanen for faget religion og etikk i videregående skole.

Diskuter disse spørsmålene to og to:

  1. Hva vil det si at religion er et holdningsdannende fag?
  2. På hvilke måter tenker dere det er bra at skolen påvirker elevenes holdninger? Prøv å finne tre konkrete eksempler.
  3. Prøv å finne tre eksempler på påvirkning av holdninger som skolen ikke bør drive med.
  4. Prøv å formulere en generell regel for hvordan skolen bør og ikke bør påvirke elevenes holdning. Regelen bør formuleres i én setning.
  5. Les § 1.1 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Hvilke meninger, holdninger og verdier blir trukket frem her?
  6. Er noe av det som står her, problematisk? Begrunn svaret.
  7. Diskuter til slutt det dere har kommet fram til, med resten av klassen.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Om faget religion og etikk