Hopp til innhold

Fagartikkel

Kristendommen – retninger

Kristendommen kan i dag deles opp i tre hovedretninger – den katolske kirken, den ortodokse kirken og de mange protestantiske kirkene. Felles for alle disse er synet på Bibelen som hellig skrift og Kristus som frelser.

LK20
Pave Frans og pariark Bartholomeus I av Konstantinopel går ved siden av hverandre. Paven har en hvit kappe og hvitt hodeplagg. Patriarken har en overdel i rødt og gull med sort kappe over og sort hodeplagg. De er omgitt av menn med sorte kapper. Foto.

Pave Francis og partiark Bartholomeos I av Konstantinopel på vei til felles, såkalt økumenisk bønn i 2014. Paven og patriarken er ledere for de to største kristne organisasjonene: den katolske og den ortodokse kirke.

Kristne konfesjoner og denominasjoner

I vår tid utgjør kristendommen et hav av ulike trosforestillinger, praksiser og kirkesamfunn. Noen kirkesamfunn er tolerante overfor andre kristne grupper og religioner (for eksempel katolske fransiskanere eller protestantiske kvekere), mens andre kun aksepterer sitt eget kirkesamfunn som det eneste riktige (for eksempel Amish eller Jehovas Vitner). For å forstå mangfoldet og spenningene innad i dagens kristendom må vi se nærmere på begrepene konfesjon og denominasjon.

Konfesjon betyr egentlig «bekjennelse» (lat. confessio), som er en betegnelse for hva de kristne tror på. Etter reformasjonen blir Vestkirken delt i tre grupper med ulike bekjennelser – den romersk-katolske kirken, den lutherske kirken og den reformerte eller kalvinistiske kirken. Derfor blir disse religionsgruppene også kalt for konfesjoner.

Inndelingen i ulike konfesjoner ble svært viktig etter reformasjonen, og har vært viktig fram til vår tid. Geografisk blir det et skille mellom et katolsk Sør-Europa og et protestantisk Sentral- og Nord-Europa. Læremessig førte de ulike konfesjonene til betydelige kulturelle og politiske forskjeller mellom katolske og protestantiske land.

Tidslinje som viser kristendommens utvikling. Grafikk.

Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet.

Denominasjon betyr religiøse sammenslutninger eller undergrupper, som kan inkludere alt fra selvstendige trossamfunn – eksempelvis frikirker – til misjonsorganisasjoner. Begrepet benyttes om alle religioner, men brukes særlig for å beskrive amerikanske kirkesamfunn. I USA har de mange kirkesamfunnene utviklet seg parallelt med hverandre. Mange av de første europeiske kolonistene var religiøse flyktninger, som ville etablere frie områder hvor de kunne praktisere sin form for kristendom i fred.

Denne bakgrunnen førte til dagens religiøse landskap i USA, som kjennetegnes ved særlig to trekk:

 • en rekke selvstendige frikirker av alle tenkelige slag
 • en tolerant kultur for religiøs ulikhet

Oldkirkene – den katolske og den ortodokse kirke

Den romersk-katolske kirken utgjør i dag verdens største kirkesamfunn, med omtrent 1,3 milliarder tilhengere på verdensbasis (Halvorsen & Stensvold, 2018). Katolsk kristendom er utbredt i Latin-Amerika, Sør-Europa og Sentral- og Sør-Afrika. Den katolske kirken er en av verdens største organisasjoner, og er en av de lengstvarende kristne institusjonene som finnes.

Den ortodokse kirke har cirka 300 millioner tilhengere i verden, og 77 % av disse bor i Europa (Cooperman & Sahgal, 2017). De tre største østlig-ortodokse landene, basert på antall troende, er Russland, Ukraina og Romania. Sammenliknet med andre kirkesamfunn har den ortodokse kirken spesielt fokus på mystikk og åndelighet i gudstjenesten og i det rituelle livet.

Protestantismens mangfold

Kirkesamfunn som hadde sitt utspring i reformasjonen på 1500-tallet kaller vi protestantiske. De som bygger på Martin Luthers lære kalles de evangelisk-lutherske kirkene. Disse kirkesamfunnene finner vi i dag i det nordlige Tyskland, i de nordiske landene og i Nord-Amerika. I dag finnes det cirka 70 millioner tilhengere av dette kirkesamfunnet på verdensbasis (Flottorp & Molland, 2019).

Kirkene som knyttes til Jean Calvin kalles for de reformerte, eller kalvinistiske kirkene. Kalvinismen lærer at Bibelen er Guds lov, og at noen mennesker er forutbestemt til evig frelse, mens andre er forutbestemt til evig fortapelse (predestinasjonslære). De reformerte kirkesamfunnene finner vi i dag i Sveits, Nederland, Skottland, Korea, Nigeria, Sør-Afrika og i Nord-Amerika. Disse utgjør cirka 80 millioner medlemmer ifølge World Communion of Reformed Churches.

Tidslinje som viser oppdelingen i ulike protestantiske retninger. Fra reformasjonen til i dag. Grafikk.

De fleste av dagens protestantiske denominasjoner har opprinnelse i reformasjonen på 1500-tallet eller vekkelsesbevegelser i USA på 1800-tallet.

Dagens raskest voksende form for kristendom kalles for pinsebevegelsen, som oppstod i USA på begynnelsen av 1900-tallet. Denne varianten av protestantisk kristendom vektlegger personlig frelseserfaring med den Hellige Ånd, helbredelse ved bønn, og ofte også tungetale. Særlig i Latin-Amerika og Afrika vokser denne type vekkelseskristendom dramatisk. Det er over 300 millioner pinsevenner på verdensbasis i dag (Hacket & Grim, 2011).

Hvis vi inkluderer pinsebevegelsen og alle former for vekkelseskristendom (for eksempel evangelister), utgjør alle de protestantiske gruppene opp mot 900 millioner kristne i verden i dag.

Kristendommen i dag

Fra 1000-tallet til 2017 var kristendommen statens religion i Norge. Kongen var kirkens øverste leder. Kongen er fortsatt leder for det som nå kalles for den evangelisk-lutherske Folkekirken, også kalt Den norske kirke.

Av de noe over 5,2 millioner innbyggerne i Norge er cirka 3,7 millioner av dem medlemmer av Den norske kirke, en protestantisk luthersk grein av den kristne kirken (SSB 2021a). Alle andre kirkesamfunn utenfor Den norske kirke utgjør til sammen 355 000 personer (SSB, 2021b).

Kristne trossamfunn i Norge (2020):

Trossamfunn

2014

2020

Den norske kirke

3 835 973

3 655 556

Alle andre

337 316

372 651

Den romersk-katolske kirke

140 109

156 254

Pinsemenigheter

39 398

40 725

Den ortodokse kirke

14 765

28 544

Den Evangelisk Lutherske frikirke

19 557

19 313

Jehovas vitner

12 130

12 661

Svenska kyrkan i Norge

21 573

13 108

Det norske misjonsforbund

10 136

11 223

Det norske baptistsamfunn

10 283

10 823

Metodistkirken

10 684

10 000

Brunstad Christian Church

7 750

8 726

(SSB, 2021a og 2021b)

I dag regner vi med at cirka en tredjedel av alle mennesker på jorden er døpt og er medlemmer av et kristent fellesskap. I noen land, for eksempel Norge, er kristendommen i nedgang. Færre foreldre enn tidligere døper barna sine. I andre land derimot, i Asia og særlig i Afrika, er kristendommen på frammarsj, gjenspeilet med at over 68 % av verdens katolikker, og 87 % av verdens protestanter, bor utenfor Europa.

To kakediagrammer som viser den geografiske fordelingen av verdens kristne. Diagrammet til venstre viser fordelingen i 1910, der Europa, USA og Canada er dominerende. Diagrammet til høyre viser 2010, der resten av verden er dominerende. Datagrafikk.

På begynnelsen av 1900-tallet bodde de fleste kristne i Europa, USA og Canada. Hundre år senere har tyngdepunktet flyttet seg (Hacket & Grim, 2011).

Kristendommen i verden (2018):

Konfesjoner

Antall

%

I alt

2 500 000 000

100

Katolikker

1 225 000 000

49

Ortodokse

300 000 000

12

Protestanter

550 000 000

22

Andre kristne

425 000 000

17

(Johnson & Zorlo, 2018)


Viktige begreper

 • konfesjon
 • denominasjon
 • frikirke
 • den romersk-katolske kikre
 • den ortodokse kirke
 • protestantiske kirker
 • evangelisk-lutherske kirker
 • kalvinistiske/reformerte kirker
 • pinsebevegelsen

Kilder

Cooperman, A. & Saghal N. (2017). Orthodox Christianity in the 21st Century. Washington: Pew Research Center

Flottorp, H. & Molland, E. (2019). Evangelisk-lutherske kirker. Hentet 4. februar 2019 fra https://snl.no/evangelisk-lutherske_kirker

Hackett, C & Grim, B. J. (2011). Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population. Washington: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life

Halvorsen, P. B. & Stensvold, A. (2018). Den katolske kirke. Hentet 4. februar 2019 fra https://snl.no/den_katolske_kirke

Johnson, T. M. & Zurlo, G. A. (2018). World Christian Database. Leiden/Boston: Brill

SSB. (2021a). Den norske kirke. Hentet fra https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/den-norske-kirke

SSB. (2021b). Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. Hentet fra https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/trus-og-livssynssamfunn-utanfor-den-norske-kyrkja

Sist oppdatert 14.10.2021
Skrevet av Clemens Saers og Knut Dæhli
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kristendommen