Hopp til innhold

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Emnet P for pris bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne presentere ulike metoder for prissetting og forklare fordeler og ulemper ved pris som konkurransemiddel.»
 • «Eleven skal kunne vurdere hvordan pris kan fastsettes i forskjellige faser i et produkts livssyklus og differensieres i forhold til ulike segmenter.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse
Karakter 3–4
Middels måloppnåelse
Karakter 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan forklare hva pris er, og du kan nevne én eller to sider ved pris som konkurransemiddel.
 • Du kan nevne de tre grunnleggende prisstrategiene som en bedrift kan velge mellom.
 • Du kan nevne ett eller to fakta om markedsfokusering og markedsspredning.
 • Du kan nevne noen metoder for prissetting, og du kan forklare dem på en enkel måte.

 • Du vet at prisen på et produkt ofte vil variere i de ulike fasene i produktets livssyklus, men kan i liten grad forklare hvorfor det er slik.
 • Du kan nevne og forklare to–tre forhold som kan påvirke prisen på et produkt.

 • Du kan gjøre rede for én eller to typer rabatter og forklare funksjonen de har.
 • Du har vanskelig for å forklare hvorfor en pris på et produkt har blitt lagt på et bestemt nivå.
 • Du klarer å underbygge noen begrepsforklaringer med relevante eksempler fra fagstoffet.
 • Du klarer ikke å produsere dine egne eksempler på prisstrategier og prissettingsmetoder, og du har problemer med å reflektere rundt hvordan prisen vil forandre seg gjennom livssyklusen til et valgt produkt.
 • Du kan forklare hva pris er, og du kan til en viss grad reflektere rundt ulike sider ved pris som konkurransemiddel.
 • Du kan gjøre rede for de tre grunnleggende prisstrategiene som en bedrift kan velge mellom, men ikke veldig detaljert.
 • Du kan forklare begrepene markedsfokusering og markedsspredning i store trekk.
 • Du vet hvilke metoder for prissetting som finnes, og du kan i store trekk gjøre rede for dem.
 • Du vet at prisen på et produkt ofte vil variere i de ulike fasene i produktets livssyklus, og du kan til en viss grad forklare hvorfor det er slik.
 • Du kan nevne og forklare fire–fem forhold som kan påvirke prisen på et produkt.

 • Du kan gjøre rede for minst tre typer rabatter og forklare funksjonen de har.
 • Du kan til en viss grad gi en faglig fundert forklaring på hvorfor en pris på et produkt har blitt lagt på et bestemt nivå.
 • Du klarer å underbygge de fleste begrepsforklaringene med relevante eksempler fra fagstoffet, dels også fra media.
 • Du klarer til en viss grad å produsere dine egne eksempler på prisstrategier og prissettingsmetoder, og du er i stand til å reflektere rundt hvordan prisen vil forandre seg gjennom livssyklusen til et valgt produkt.
 • Du kan forklare hva pris er, og du kan reflektere rundt ulike sider ved pris som konkurransemiddel.
 • Du kan redegjøre utførlig for de tre grunnleggende prisstrategiene som en bedrift kan velge mellom.
 • Du kan forklare begrepene markedsfokusering og markedsspredning i detalj.

 • Du kan gjøre rede for kostnadsbasert prissetting, markedsbasert prissetting og konkurransebasert prissetting på en grundig måte.
 • Du kan forklare hvordan og hvorfor prisen på et produkt ofte vil variere i de ulike fasene i produktets livssyklus.
 • Du kan forklare hvordan pris kan påvirkes av forhold som sesongvariasjoner, målgruppeforskjeller geografiske variasjoner, konkurrenter, skatter og avgifter, antall ledd i distribusjonen, pristerskler og psykologisk prising.
 • Du kan gjøre rede for de ulike typene rabatter som finnes, og du kan forklare funksjonen de har.
 • Du kan gi en faglig fundert forklaring på hvorfor en pris på et produkt har blitt lagt på et bestemt nivå.
 • Du klarer å underbygge alle begrepsforklaringene med relevante eksempler, fra både fagstoffet og media.
 • Du klarer å produsere dine egne eksempler på prisstrategier og prissettingsmetoder, og du er i stand til å reflektere rundt hvordan prisen vil forandre seg gjennom livssyklusen til et valgt produkt.
Sist faglig oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs