Hopp til innhold

Fagartikkel

Produktutviklingsprosessen

Produktets livssyklus (PLS) starter ved lanseringstidspunktet. Men lanseringen er samtidig også siste trinn i en produktutviklingsprosess som består av mange faser: idéinnsamling, idéutsiling, idétesting, økonomisk analyse, prototyputvikling, produkttesting og testsalg.

LK06
Stephen Colbert med Apple iPad. Foto.

1 Idéinnsamling

Av alle ideene som blir lansert, er det i beste fall en fjerdedel som til slutt resulterer i et faktisk produkt. Det er derfor viktig at en bedrift stadig er på jakt etter nye ideer, slik at man virkelig kan være kritisk og bare velger å arbeide videre med ideer som er gode. Ideene kan bedriften få fra mange hold.

Hvem har ideene?

 • Kunder: Kunder er kanskje den viktigste kilden til markedsorienterte produkter. Bedriften må hele tiden bruke sitt markedsinformasjonssystem (MIS) og gjennomføre undersøkelser for å sikre at den kjenner til kundenes ønsker.
 • Konkurrenter: Det er viktig å følge med på hva konkurrentene gjør, og vurdere om det er nødvendig med mottrekk. Her må bedriften tenke strategi og være fleksibel.
 • Teknisk og vitenskapelig personale: Teknisk og vitenskapelig ansatte i bedriften har ofte gode innspill til forbedringer eller nyheter, for de kjenner bedre til de tekniske sidene ved produktene enn markedsansatte.
 • Medarbeidere generelt: Ansatte på alle nivåer i bedriften har gjerne en mening om produktene de er med på å lage eller selge. Ledelsen bør oppfordre de ansatte til å komme med sine synspunkter og ideer, både fordi de ansatte ofte sitter med verdifull informasjon, og fordi de da blir sterkere engasjert i sin egen arbeidsplass.
 • Andre kilder: Media, varemesser, egne behov – det er i grunnen ingen grenser for hvor ideer kan komme fra. Det som er viktig, er at alle ideer kan «luftes», og at ledelsen åpent tar imot dem og er villig til å vurdere dem.

2 Utsiling av ideer

Utvikling av nye produkter er en svært kostbar prosess. Derfor er det viktig at bedriften er kritisk, men konstruktiv i prosessen når gode ideer skal siles ut. Hensikten med utsilingen er å komme frem til noen få, men gode alternativ. Det fins mange teknikker for å sile på en god måte.

Dette er noen av forholdene som må vurderes i utsilingsfasen:

 • Er det behov for produktet, ikke bare nå, men også i noen år fremover?
 • Vil produktet kunne markedsføres bare nasjonalt, eller også internasjonalt? Vil det kunne markedsføres alle steder i landet?
 • Er produktet konjunkturfølsomt – altså er det avhengig av de økonomiske forholdene ellers i landet og i verden?
 • Er produktet følsomt for sesongsvingninger?
 • Holder produktet mål rent teknologisk?
 • Har bedriften tilstrekkelig kapasitet til å ta seg av produksjon, distribusjon, salg og så videre?
 • Er det lett å kopiere produktet?
Idéutvikling. Illustrasjon.

Bare én av fire ideer resulterer i et faktisk produkt ... derfor er det all grunn til å være kritisk og gjøre en grundig jobb når man skal sile ut de ideene man vil gå videre med!

3 Idétesting

Når ideen har kommet gjennom utsilingsfasen, prøves konseptet ut på utvalgte brukere. Det er vanlig å bruke dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer for å sjekke at potensielle brukere skjønner ideen, og for å finne ut hva de synes om den: Klarer de å se de fordelene som utviklerne mener at produktet har? Foreslår de forandringer? Hva mener brukerne prisen bør være? I denne fasen av prosessen er det svært viktig å lytte til kundene og være ydmyk for det de mener og sier.

4 Økonomisk analyse

I denne fasen prøver man å finne ut hvor stor etterspørsel man kan forvente for produktet. Hvor stor er den brukergruppen som dette produktet kan være aktuelt for? Hvor ofte vil det være aktuelt for brukerne å kjøpe produktet? En annen viktig variabel her er kostnader. Bedriften må i grove trekk vite hvilke kostnader som er knyttet til utvikling, produksjon og markedsføring, og hvilke investeringer i maskiner og utstyr som er påkrevd.

5 Prototyputvikling

Inntil nå har ideen bare eksistert som en skisse. Dersom bedriften bestemmer seg for å gå videre med ideen, må den i første omgang lage en prototyp (en testversjon) av produktet. Fra dette trinnet og utover i utviklingsprosessen vil det påløpe betydelige kostnader for bedriften. En god utsiling og økonomisk analyse i forkant er derfor helt nødvendig.

6 Produkttesting

Når prototypen er utviklet, må den testes på forskjellige måter:

 • Pizzaesker. Foto.

  Den som vil selge pizza, må være sikker på at pizza-produksjonen fungerer også i stor skala.

  Funksjonstester skal kontrollere at produktet fungerer som det skal.
 • Forbrukertester skal sørge for at forbrukerne er fornøyde.
 • Produksjonstester skal sikre at produktet kan produseres effektivt også i stor skala.
 • Markedstester omfatter testing av emballasje, markedskommunikasjon og alt annet som har med markedsføring å gjøre (de fire p-ene).

7 Testsalg

I den siste fasen av idéutviklingsprosessen prøver bedriften ut reelt salg av produktet i liten skala, for eksempel i et lite, men representativt geografisk område. Resultatene av dette testsalget avgjør i siste instans hvorvidt produktet blir lansert.

Dersom testsalget har vært vellykket, må bedriften bestemme når og hvor produktet skal lanseres først. Mange vil for eksempel lansere et nytt produkt i forbindelse med julen når pengene sitter løst hos kundene. Et annet forhold som kan avgjøre lanseringstidspunkt, er sesongavhengighet. En ny sandal blir neppe lansert i julestria, men heller om våren fordi det er da kundene har behov for denne typen produkt.

Sist oppdatert 16.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt