Hopp til innhold

Fagartikkel

Menneskenes populasjonsutvikling

Menneskene har i tidligere tider vært underlagt de samme faktorene for populasjonsregulering som de andre organismene på jorda. Etter hvert som menneskene begynte å påvirke sine egne livsbetingelser i stadig større grad, ble det mindre naturlig regulering av populasjonene.

LK06
Mexico City. Foto.

Mexico City

Jordas befolkning

For menneskepopulasjonene på jorda har det, i likhet med resten av dyreriket, vært balanse mellom formeringsevne og dødelighet. Hungersnød, dårlige hygieniske forhold, sykdommer og epidemier, samt mangel på rent vann og mat, har medført relativt stort frafall av mennesker allerede fra barneårene. Dette førte til at relativt få levde opp selv om hver kvinne fødte mange barn.

Fortidsmennesker. Collage.

Menneskepopulasjonene ble i mange tusen år regulert av naturmiljøet på samme måte som de øvrige organismene.

I nyere tid

I nyere tid av menneskets historie har menneskene lært seg å påvirke viktige livsbetingelser som mattilgang, hygiene, helse og sykdomsbekjempelse gjennom utviklingen av jordbruk og fiskeri, teknologi, infrastruktur og medisinsk kunnskap. Dette har medført en betydelig nedgang i dødelighet og en økning i levealder. Balansen mellom årlige fødselstall og dødstall har dermed blitt kraftig forskjøvet, og resultatet har blitt en kraftig befolkningsvekst.

Befolkningsutvikling

Økningen i jordas folketall gikk langsomt fram til slutten av 1700-tallet da det begynte å stige med stadig større hastighet. Etter 1950 har det vært en ekstra kraftig økning i folketallet. Jordas befolkning var i 2017 7,55 milliarder ifølge FN's beregninger og er beregnet til å nå 11 milliarder før 2100. Dette er forutsatt en gjennomsnittlig moderat vekst. Selv om veksten fremdeles er stor, har det i flere tiår nå vært en avtakende årlig vekstrate. Dette skyldes at familieplanlegging og prevensjon har senket fødselstallene i mange land. Dermed har det igjen blitt mindre forskjell på antall fødte og døde per år i befolkningen.

Figuren over viser befolkningutvikling de siste 200 år og videre utvikling etter 3 ulike alternativer.

Grafen under viser hvordan den prosentvise vekstraten i befolkningen har utviklet seg fra 1960 og frem til 2016. Alt over 0 er vekst. Pek på grafen, så får du opp tall for ulike år.

Figuren over viser at den prosentvise vekstraten i befolkningen har sunket fra 1960-tallet og frem til i dag.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i befolkningsutviklingen i ulike land og verdensdeler. Sterkest befolkningsvekst finner vi i dag i Afrika, mens Europa, Nord-Amerika og Russland opplever stagnasjon eller nedgang i folketallet. De store forskjellene har sammenheng med forskjeller i både økonomisk utvikling og samfunnsforhold.

Figuren viser hvordan befokningutviklingen er i ulike deler av verden.

Sist oppdatert 14.08.2018
Skrevet av Svein Gunnar Råen, Ragnhild Kjeldsen og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Populasjonsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?