Hopp til innhold

Fagartikkel

Voksnes ansvar i samhandling med barn og unge

Tidligere var det mer vanlig å se på barn som mindre viktige enn voksne. I dag er holdningene annerledes, og vi forsøker å se alle mennesker som likeverdige.

LK06
To voksne og to barn hånd i hånd. Tegning.

Likeverd og ansvarlighet

Før var de voksnes måte å se ting på, tenke på og gjøre ting på som var viktig og rett. Barn måtte innordne seg dette. De skulle ikke være i veien for de voksne, og de skulle gjøre som de voksne sa. Det var ikke uvanlig å behandle barn på en nedlatende, latterliggjørende, kjeftende måte eller på andre negative måter. Og bruk av straff, også fysisk straff, var ansett som greit.

I dag er holdningene annerledes, og vi forsøker å se alle mennesker som likeverdige. Med dette mener vi at alle har lik verdi, og at alle har rett til å bli tatt på alvor som den de er. Vi har også rett til å bli møtt med respekt uten stadig å bli utsatt for negativ og nedlatende behandling.

Likeverd er ikke det samme som at alle er like, eller at alle skal behandles helt likt. Enhver må behandles ut fra egne behov. Som ansvarlige voksne i skoler eller barnehager må vi forsøke å bli kjent med det enkelte barnet og tilrettelegge pedagogiske planer og undervisning slik at alle kan få oppleve at de mestrer og lærer noe. Likeverd dreier seg da om at vi må se alle for den de er, og ikke bare forsøke å presse dem inn i en form som skal passe alle.

I "Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" står det bl.a.:
”I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning”.

Asymmetriske relasjoner

Likeverd betyr heller ikke at alle skal ha de samme rollene og kunne bestemme like mye. Selv om vi kan lytte til barn og ta det de forteller, ønsker og foreslår, på alvor, er det allikevel vi voksne som har det endelige ansvaret for hva som skjer og hvordan det skal skje. Vi har mer erfaring, mer kunnskap og er modnere. Vi må derfor være ansvarlig for å tilrettelegge for barnas aktivitet, planlegge dagene, jobbe for at planer og mål kan gjennomføres, hjelpe barna når det oppstår vanskelige situasjoner, og så videre. Det er også vi som må ta ansvaret for kvaliteten på relasjonen mellom oss og barnet og hvordan den utvikler seg.

Vi kaller gjerne denne typen relasjoner for asymmetriske relasjoner. Med dette mener vi at begge partene har det samme grunnleggende menneskeverdet. De har begge behov for og krav på å bli behandlet med respekt som selvstendige individ uten å bli utsatt for krenkelser, men den ene parten har ikke mulighet til å ta det samme ansvaret for kvaliteten på relasjonen og innholdet i den.

Utfordringer til deg

  1. Hva er likeverd?
  2. Hva er en relasjon?
  3. Hvordan skaper vi kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn? Hva må du som barne- og ungdomsarbeider bidra med?
  4. Beskriv hvilket ansvar du har i samhandling med barn og unge?
  5. Hvorfor er det viktig for barn og unge å bli tatt på alvor og behandlet med respekt?
  6. Hva er en asymmetrisk relasjon?
Sist oppdatert 04.10.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Konflikter