Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ekskresjon

Alle dyr har behov for å skille ut avfallsstoffer fra forbrenningsprosesser, samt regulere vann-og saltbalansen i kroppens celler. Ekskresjonsorganene bidrar til denne utskillelsen og sørger for å opprettholde et stabilt indre miljø.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Ekresjonsorganene opprettholder konstant indre miljø

Dyr utveksler stoffer med det ytre miljøet de lever i. Oppgaven til ekskresjonsorganene er å opprettholde et konstant indre miljø. Dette krever at det må være en balanse mellom den mengden stoff som dyret tar opp fra omgivelsene, og den mengden stoff som utskilles.

Ekskresjonsorganenes viktigste oppgaver er å

  • opprettholde konsentrasjonen av løste stoffer (ioneregulering)
  • opprettholde kroppens væskevolum (osmoregulering)
  • opprettholde en stabil pH i kroppsvæsken
  • fjerne avfallsstoffer fra forbrenningsprosesser i cellene
  • fjerne fremmede stoffer

Væska rundt cellene må ha stabil sammensetning

Kroppen hos flercellede dyr består av et stort antall celler som er omgitt av ekstracellulær væske. Dersom cellene skal fungere, må væsken som omgir disse ha en stabil sammensetning av løste stoffer.

Enhver endring i konsentrasjonene av løste stoffer i ekstracellulærvesken vil føre til en transport av vann over cellemembranene. Cellene vil da enten ta opp vann og svelle, eller miste vann og skrumpe. Dette kan føre til at cellene dør.

Under forbrenningsprosessene i cellene vil det hele tiden dannes avfallsstoffer.

Ekskresjonsorganene sørger for at nitrogenforbindelser og andre vannløselige restprodukter kontinuerlig blir skilt ut.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Eivind Østnes

Læringsressurser

Ekskresjon hos ulike dyregrupper