Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Slik påvirker sur nedbør jorda

I dette forsøket skal du undersøke hvordan sur nedbør virker på ulike jordtyper, både på kort og på lang sikt. Bruk gjerne jordprøver fra ulike biotoper og sjikt i feltarbeidsområdet, og sammenlign med for eksempel åkerjord. Les bakgrunnsteorien før du utfører forsøket.

To mannlige elever analyserer jordprøver på skolens laboratorium. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jordprøver

Tverrsnitt av jord med tidlig lagdeling. Foto.

Hvis du samler jordprøver i forbindelse med feltarbeidet, kan du se resultatene fra forsøket i sammenheng med vegetasjon og andre innsamlede data.

Bruk jordprøver fra ulike biotoper og sjikt. Eller sammenlign jord som er gjødslet med kunstgjødsel, jord som er økologisk dyrket, og kjøpt posejord.

1 dl jord er nok til at flere grupper kan gjøre samme test. Samle jorda i en plastpose, en kopp eller et glass, og merk med biotop og sjikt.

Bakgrunnsteori

For å forstå hva som skjer når sur nedbør renner gjennom jorda, og hvorfor jordtyper i ulik grad kan ta opp eller holde på jernioner og andre ioner, er det lurt å sette seg inn i bakgrunnsteorien før du gjør forsøket.

Jordkolloider, plantenæring, sur nedbør og ionebytte

Jordkolloider er elektrisk ladede jordpartikler som avgjør hvilken struktur jordsmonnet har. Disse mikroskopiske partiklene har stor overflate. De fleste har negativ lading på overflaten med positive ioner bundet til seg.

Framgangsmåte

Tidsbruk

Dette forsøket kan gjennomføres i løpet av en dobbelttime hvis læreren har klargjort alle løsningene på forhånd, og hvis jordprøvene slipper vannet gjennom. Hvis noen av jordprøvene (for eksempel leiraktig jord) holder godt på vannet, tar det tid å filtrere alle løsningene gjennom prøvene. Da kan dere måtte sette forsøksoppsettet til side og fullføre forsøket senere.

Lag løsninger på forhånd

Vi lager løsninger som tilsvarer sur nedbør, og påviser utfelling av jernioner ved hjelp av KSCN-løsning. Disse løsningene kan læreren klargjøre før forsøket starter.

Oppskrifter på løsninger

Sur nedbør (pH = 3)
Bland 4 dråper konsentrert svovelsyre (H2SO4) i 1 L vann.

Svovelsyre 1 %
Bland 10 g konsentrert svovelsyre (H2SO4) i 1 L vann. Denne løsningen skal tilsvare påvirkningen av sur nedbør over lengre tid.

Jern(III)klorid-løsning (FeCl3) 0,1 %
Bland 1 g jern(III)klorid i 1 L vann.

Kaliumtiocyanat-løsning (KSCN-løsning) 1 %
Bland 1 g KSCN i 100 mL vann.

Påvising av jernioner

Jern(III)-ioner som vaskes ut av jordprøvene, kan påvises ved hjelp av KSCN-løsning (kaliumtiocyanat-løsning) ved fargeomslag til rødt. Reaksjonslikning: Fe3++ SCN-→ FeSCN2+ (svakt gul + fargeløs → rødnyanser).

 1. Måleglass med rødoransje løsning. Foto.

  Test virkningen av KSCN-løsningen ved å tilføre noen dråper jernkloridløsning i et begerglass med KSCN-løsning. Det fargeomslaget som du får nå, skal du se etter i de følgende delforsøkene.

 2. For hver jordprøve trenger du en trakt med foldefilter plassert i en kolbe. Merk trakt og kolbe med navn for hver jordprøve.
 3. Noter resultatene fra alle delforsøkene fortløpende i en tabell. Bruk gjerne tabellen som ligger i vedleggene.


  Filer

 4. Lag hypoteser før du går videre i forsøket. Hvilke resultater forventer du å få med de jordprøvene du skal teste?

Bland jordprøvene med vann

Foldefilter med jord plassert i trakt. Foto.
 1. Overfør en toppet teskje av hver jordprøve til et begerglass.
 2. Tilsett 25 mL vann fra springen, og rør godt med en teskje. (Dette forutsetter at springvannet ikke avviker mye fra pH 7.)
 3. Hell jordblandingen over i foldefilteret, slik at filtratet (jordvannet) samles opp i kolben.
 4. Undersøk filtratet (jordvannet):

  • Mål pH ved hjelp av pH-strips, pH-papir eller pH-meter.
  • Bruk KSCN-løsning for å teste om det er jernioner til stede.

Bland jordprøvene med sur nedbør

 1. Plasser trakten med foldefilteret i et nytt begerglass.
 2. Hell 5 mL "sur nedbør" (pH = 3) i små porsjoner ned i den våte jorda i filterpapiret, slik at filtratet samles i begerglasset.
 3. Undersøk filtratet ved å måle pH og teste for jernioner som i punkt 4 i avsnittet over.

Bland jordprøvene med jernioner

Glass med ulik grad av fargeomslag til rødt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Plasser trakten med foldefilteret i et nytt begerglass.
 2. Hell 5 mL-løsning i små porsjoner ned i den våte jorda i filterpapiret, slik at filtratet samles i begerglasset.

 3. Test filtratet for jernioner. Har jernionene bundet seg til jorda, eller renner de rett gjennom?

Bland jordprøvene med 1 % svovelsyre (som tilsvarer sur nedbør over lengre tid).

 1. Plasser trakten med foldefilteret i et nytt begerglass.
 2. Hell 5 mL med 1 % svovelsyre i små porsjoner ned i den våte jorda, slik at filtratet samles i begerglasset.
 3. Undersøk filtratet ved å måle pH og teste for jernioner.

Resultater

Tabeller med ryddig oversikt over resultater samt bilder som dokumenterer både prosess og resultater, er viktige elementer i rapporten.

Bruk gjerne rapportgeneratoren til å føre forsøket.

Diskusjon og konklusjon

 1. Drøft resultatene som du har kommet fram til, og begrunn antakelsene dine med bakgrunnsteori og kunnskaper om de ulike jordprøvene.
 2. Stemte hypotesene dine? Forklar hva som skjedde da du tilsatte

  • sur nedbør (pH = 3)
  • jern(III)klorid-løsning
  • 1 % svovelsyre
 3. Finnes det mulige feilkilder?
 4. Hvordan kan sur nedbør påvirke planter?
 5. Kan sur nedbør ha noen innvirkning på biologisk mangfold, på jordbruk eller på livet i en innsjø?
CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 21.01.2021

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter