Hopp til innhold

Fagartikkel

Dagens arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet endrer seg over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig, mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn. For å få en oversikt over forskjellene og endringene kan du gå til Statistisk sentralbyrå, som gir ut kvartalsvise oppdateringer på dette feltet.

Grafisk fremstilling av endring i sysselsatte personer i ulike næringer. Foto.

Statistikk i arbeidslivet

Det er kanskje vanskelig for deg å vite hvilke jobber som er etterspurt i dagens arbeidsmarked. Statistikkene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan kanskje gi en pekepinn? Samtidig er det greit å huske at det ofte svinger i arbeidslivet, og at det området der det er mest behov for folk nå, ikke nødvendigvis er det samme om ti år.

På temasiden til SSB om arbeid kan vi for eksempel lese at det er omtrent tre ganger så mange som jobber i butikk, som det er bønder og fiskere. 25 000 personer er administrerende direktører og 21 000 er vaktmestere. 31 prosent av lederne er kvinner, mens 41 prosent av alle kvinnelige sysselsatte har deltidsjobb.

Faktorer som påvirker yrkesvalget

Utdanning

De finnes mange faktorer som påvirker hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet. Utdanning er kanskje den viktigste enkeltfaktoren, fordi den påvirker både hva du kan arbeide med, hvilke typer jobber du kan velge mellom, og hvor i landet det er sannsynlig at du kan få deg jobb. Særlig de siste tiårene har kravene til utdanning økt. I dag regnes gjerne fullført videregående skole som et minimum i mange sammenhenger. Stadig flere tar høyere utdanning etter videregående. Blant voksne under 35 år i Norge har opp mot 50 prosent utdanning fra høgskole eller universitet. Noen typer utdanning leder til veldig spesifikke yrker, for eksempel sykepleierutdanning eller bibliotekarutdanning. Andre er mer generelle, for eksempel samfunnsvitenskapelige fag på universitetet. Da er det mer opp til den som tar utdanningen, å peile seg inn på det feltet han eller hun har lyst til å jobbe innenfor. Uansett hvilken kompetanse man har, gjelder det å være oppdatert på fagområdet sitt. I arbeidslivet snakker vi ofte om «livslang læring». Det innebærer at du for å følge med i et skiftende arbeidsliv, må være i stand til å lære nye ting gjennom hele arbeidskarrieren din.

Geografi

Mange typer arbeid er mest knyttet til de sentrale byene i Norge, spesielt for dem med lang utdanning. Grunnen er at store organisasjoner som har bruk for høy kompetanse – både bedrifter og offentlige organer – gjerne ligger i byene. Andre typer arbeid, særlig i primærnæringene, er knyttet til mer spredt befolkede områder. Fiskeribedrifter må for eksempel ligge der fisken blir ført i land, og det er nødvendigvis langs kysten, ofte utenfor de store byene.

Alder

Alder har også noe å si, på godt og vondt. Yngre arbeidssøkende mangler erfaring, eldre kan få problemer med å holde seg oppdatert på nye teknologiske løsninger. Det er også i disse gruppene arbeidsledigheten ofte er størst. Mange unge sliter med å etablere seg i arbeidsmarkedet i konkurranse med dem som har erfaring. Mange eldre, med mange års yrkeserfaring, sliter med å få ny jobb etter at de har fylt 50 år, fordi de blir sett på som «utdaterte». Slik sett mister arbeidslivet en viktig ressurs, som har tilegnet seg mye yrkeserfaring gjennom et langt arbeidsliv.

Innvandrerbakgrunn

Det finnes mange eksempler på innvandrere med utdanning og kompetanse som ikke får jobber som de er kvalifisert for i Norge. Dette er en form for diskriminering. Mange innvandrere blir gående uten jobb, mens noen tar jobber de er overkvalifisert for. Dette er også en form for sløsing, siden samfunnet på denne måten mister mye kompetent arbeidskraft.

Sist faglig oppdatert 14.06.2017
Skrevet av Inga Berntsen Rudi og Jan Erik Auen

Læringsressurser

Arbeid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter