Hopp til innhold

Fagartikkel

Tre teorier om litteratur og samfunn

Er Ibsens familiebakgrunn viktig å kjenne til for å forstå dramaene han skrev? Må du kjenne til samfunnet på 1900-tallet for å forstå Jens Bjørneboes romaner? Det er ulike oppfatninger av hvor viktig det er å vektlegge konteksten til skjønnlitterære tekster.

Skriver. Foto.

Diskursanalysen dreier seg først og fremst om å studere det vi kan kalle saktekster i kontekst. Gjennom å analysere ulike deler av teksten, forholdet mellom disse delene og ulike kontekstuelle lag, vil vi prøve å vise hvilken sosial sammenheng de springer ut av.

Tre teorier om skjønnlitteratur

Men også innenfor teorier om skjønnlitteratur finnes det tanker som går i samme retning. En av de teoriene som ligger nærmest diskursanalysen, er nyhistorismen. Denne teorien ser langt på vei den litterære teksten som et direkte resultat av historien og samfunnet den tilhører. I forhold til kommunikasjonsmodellen ligger hovedfokuset på konteksten.

Den historisk-biografiske metoden avgrenser denne konteksten til å gjelde forfatteren bak verket, og er på den måten mer opptatt av senderinstansen i kommunikasjonssituasjonen.

Nykritikken er en litteraturteori som ikke er opptatt av avsender eller kontekst, men i stedet konsentrerer seg om selve teksten.

Teoriene og kommunikasjonsmodellen

De tre teoriene har ulike mål for analysen. Det de har til felles, er at de er redskap vi kan bruke til å forstå skjønnlitterære tekster. Når du blir bedt om å analysere for eksempel en novelle på skolen, bruker du antagelig flere innfallsvinkler.

Teori Fokus i kommunikasjonsmodellen Mål og sentrale spørsmål
Nyhistorisme Konteksten Bruke teksten til å få kunnskap om tiden den er skrevet i.
  • Hvilke andre tekster viser teksten til?
  • Hva er innholdet i disse andre tekstene?
  • Sier teksten noe om kvinnesyn, rettssystem, politikk og liknende?
Historisk-biografisk metode Avsenderen Bruke opplysninger om forfatteren til å kunne forstå teksten bedre
  • Hva vet vi om forfatteren?
  • Hva preget forfatteren i den tiden han/hun skrev verket?
  • Hvordan plasserer verket seg i forhold til det andre han/hun har skrevet?
Nykritikk Teksten Peke på hva som gjør litteratur til litteratur, og hva som skiller god litteratur fra dårlig litteratur
  • Hva gjør litteratur til litteratur?
  • Hva er det som bryter med hverdagsspråket i denne teksten?

Selv om de ulike teoriene langt på vei utelukker andre tilnærminger, kan en ensporet lesing føre til at vi mister en del av verdien i verket. Ulike lesemåter gir oss ulike opplevelser og ulik kunnskap om og av det vi leser. Ofte er enn kombinasjon av ulike lesemåter den beste arbeidsmåten når vi skal arbeide med skjønnlitterære tekster.

Sist faglig oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Marita Aksnes, Torgrim Gram Økland og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter