Hopp til innhold

Fagartikkel

Situasjonskontekst

Du formulerer deg på ulike måter om samme emne, avhengig av rollen du har i situasjonen. Derfor er situasjonskonteksten viktig i en diskursanalyse. Du må undersøke hvordan situasjonen og rollene de ulike aktørene har påvirker kommunikasjonen.

Tre generasjoner tvinner vidjespenning. Foto.

Situasjonen, og rollen du har i den, påvirker hvordan du kommuniserer.

I gjennomgangen av retorikken så vi blant annet på det vi kaller kairos, som altså betegner hvordan situasjonen i tid og sted kan brukes til talerens fordel.

Situasjonskonteksten svarer til dette på den måten at vi også her ser på hvordan omstendighetene rundt teksten er utnyttet, eller hvordan omstendighetene styrer og påvirker teksten. Som navnet tilsier, er vi på dette stadiet i analysen opptatt av situasjonen i tid og rom. Også mediet som er brukt, er interessant i denne sammenhengen.

Situasjon og rolle

Situasjonskonteksten viser altså til de umiddelbare omgivelsene til teksten, og til den konkrete sammenhengen den står i. Det gjelder både den situasjonen teksten blir produsert innenfor, og den situasjonen teksten blir lest innenfor.

Når vi snakker med vennene våre om hvorledes skoledagen har vært, vil trolig den aktuelle konkrete situasjonen påvirke både hva som blir sagt og hvorledes vi sier det, altså hvorledes vi ordlegger oss. Har vi en samtale om samme emnet med våre besteforeldre, vil vi trolig endre litt på både hva og hvorledes. Dette har å gjøre med hvilke roller vi spiller i de ulike situasjonene – er vi den personlige og fortrolige kameraten, eller er vi det høflige barnebarnet?

Sist faglig oppdatert 10.01.2019
Skrevet av Marita Aksnes og Torgrim Gram Økland

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter