Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Essensialistisk kulturforståelse

Hva ville du ha sagt om noen ba deg beskrive hva som er typisk for norsk kultur? Kanskje er ski og bunader noe av det første du tenker på, selv om du verken har bunad eller liker å gå på ski. Hvorfor er det slik?

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Baby med ski på beina. Foto.

Essensialistisk kulturforståelse er ofte knyttet til stereotypier av typen «alle nordmenn er født med ski på beina».

Forskere som har en normativ tilnærming til kultur, er stort sett enige om at vi kan avgrense kultur til et folk eller en gruppe som deler noen fellestrekk – en essens. Dette er trekk ved en kultur som endres lite over tid, som for eksempel verdier og normer.

I en essensiell tilnærming er kultur noe som karakteriserer en gruppe, en subkultur, det enkelte samfunnet eller nasjonen. Norsk kultur er ulik dansk og svensk kultur, og vesentlig annerledes enn japansk kultur.

Subkulturer

Begrepene delkulturer eller subkulturer (underkulturer) blir brukt om undergrupper av mer omfattende grupper. Et jentefotballag kan vi se på som en subkultur av skolekulturen, som igjen er en subkultur av ungdomskulturen. Dersom subkulturen står i motsetning til vertskulturen, blir den kalt en motkultur.

Mennesker som representanter for en kultur

I Norge snakkes det ofte om at vi er blitt et flerkulturelt samfunn. Vi tenker da på at vi har mange mennesker med ulik bakgrunn, språk eller religion innenfor grensene våre. Hvert menneske blir ofte oppfattet som en representant for en bestemt kultur ut fra tilknytningen de har til et større eller mindre fellesskap. La oss belyse dette med et eksempel:

Ahmed er 32 år og født i Norge av pakistanske foreldre. Han er muslim og bosatt på Fjell i Drammen. Essensialister vil da kunne se han som pakistaneren Ahmed, eller muslimen Ahmed, ut fra at han har fått overlevert en tradisjon som er utviklet i fortiden og som er blitt tatt med til Norge; pakistansk kultur og islamsk religion. Selv vil kanskje Ahmed se seg som en norsk 32-åring fra Fjell i Drammen.

Når vi definerer en person ut fra det vi oppfatter som essensen av en kultur, gjør det at vi mister noen av nyansene på individnivå. Eksempelet med Ahmed viser at det ikke er uproblematisk å la individer være representanter for en kultur.

Det vil ofte også være stereotypier knyttet til en slik kulturforståelse, av typen: "Alle nordmenn er født med ski på beina." Vi vet jo at ikke alle nordmenn er like glade i å gå på ski, så hva oppnår vi med å definere alle nordmenn på denne måten? Kan vi trekke noe ut av en slik tilsynelatende forenklet beskrivelse av en kultur?

Hvorfor trekke ut essensen av en kultur?

Det essensialistiske kulturbegrepet blir brukt som forklaring på at folk handler som de gjør. Dersom vi ser på kultur som noe som kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk med rot i fortiden, vil vi for eksempel kunne snakke om norsk kultur, østlandskultur, ungdomskultur eller bedriftskultur. Vi går ut fra at alle i en kultur deler en essens – nemlig felles verdier, regler og normer. Innenfor disse gruppene vil du kunne finne noen felles handlemåter og ritualer.

Kanskje kan vi si at noe av essensen i norsk kultur er å være glad i å være ute i naturen, og at det å gå på ski og spise appelsin i påska er typiske handlinger og ritualer i den norske kulturen. Selv om dette ikke gjelder alle nordmenn, sier det likevel noe om sterke verdier og normer i norsk kultur. Det kan også skille oss fra andre kulturer.

Tenk over: Kjenner du til andre kulturer som deler akkurat disse verdiene og normene?

Den essensialitiske og beskrivende kulturforståelsen har mange likhetstrekk, fordi de bygger på en lik forståelse av kultur. Men det er også kulturforståelser som tar hensyn til individuelle forskjeller og at kultur endrer seg. Vi skal se nærmere på dette i emnet dynamisk kulturforståelse.

Sist oppdatert 01.11.2018
Tekst: Øyvind Dahl (CC BY-SA)

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?