Hopp til innhold

Fagartikkel

Viktige kontekstfaktorer

Hva påvirker oss når vi kommuniserer? Det er ganske mange faktorer i kommunikasjonssituasjonen som påvirker hvordan vi tolker og forstår hverandre. Kan du noe om dette, er det lettere å unngå misforståelser. Vi skal se nærmere på noen av kontekstfaktorene.

LK06
Ung kvinne samtaler med eldre mann i rullestol. Foto.

Hvilke kontekstfaktorer påvirker disse to som snakker med hverandre?

Jo lenger vi oppholder oss i et annet kulturelt fellesskap, og jo mer vi kommuniserer, desto mer vil vi forstå at vi trenger å vite noe mer om omgivelsene. Kommunikasjon skjer aldri i et tomrom. Konteksten er med på å gi nøkler til hvordan vi skal forstå de tegn vi sender verbalt eller ikke-verbalt.

Kontekst kan være:

  • de fysiske omgivelsene, som hvor kommunikasjonen foregår - er det ute eller inne, på gaten eller i skogen?
  • forutsetningen for kommunikasjonen - hva er det som ligger bak?
  • hensikten for samhandlingen - hva er målet for kommunikasjonen?
  • sosiale og kulturelle forutsetninger, verdier og normer, religion og historie - kort sagt alt som kan danne bakgrunn for de kommunikative handlingene.

Slike referanserammer, eller kulturelle kontekstfaktorer, er viktige, men det er umulig å liste opp alle. Bildet blir enda mer komplisert ved at partene i en kommunikasjon vanligvis gjør ulike deler av disse faktorene relevante.

Ulike referanserammer

Ut ifra det vi tidligere har sagt om den dynamiske kulturforståelsen, er kultur ikke bare noe mennesket har, men noe det skaper eller gjør gjeldende i en samhandling. Hver av partene bærer med seg sitt sett av referanserammer som kan brukes som kulturelle innkodings- og avkodingsnøkler, det som vi tidligere har kalt kulturfiltre.

Vi må derfor gjøre et utvalg av mulige hovedområder av disse kontekstfaktorene. Hensikt med utvalget er å peke ut noen faktorer som er viktige for kommunikasjonssituasjonen.

Tre viktige faktorer

Vi tar for oss tre hovedgrupper:

  1. verdensbildet (religion, verdier, normer, tid, osv.)
  2. sosiale faktorer (status, familie, alder, kjønnsroller, jobb, osv.)
  3. individuelle faktorer (erfaring, tenkemåte, beslutningsmåter, følelser, osv.)

Det er ikke skarpe grenser mellom disse kontekstfaktorene. De går over i hverandre. Forholdet til tid kunne for eksempel like gjerne vært studert under områdene for sosiale eller individuelle faktorer. Måter du tar beslutninger på kan ha både individuelle og sosiale komponenter. For eksempel kan både egne erfaringer (individuell faktor) og kjønnsroller (sosiale faktorer) gjøre at du velger et bestemt yrke. Måten du tenker på berører også både verdensbilde og individuelle faktorer. Tenk bare på hvilke tanker som lå bak de valgene du tok i forbindelse med konfirmasjonen.

Tenk over: Hvilke faktorer fra de tre hovedgruppene avgjorde om du konfirmerte deg eller ikke?

Hvilke faktorer er viktige i hvilke situasjoner?

Felles for alle faktorene er at de kan være viktige for hvordan deltakere i en kommunikasjon tilskriver mening til kommunikasjonsprosessene, altså hvordan vi tolker det som blir sagt og gjort. Faktorene er også viktige for å bestemme hvilke meninger vi gjør relevante. Konteksten ligger i omgivelsene for en kommunikasjonssituasjon. Men samtidig er det opp til den enkelte hvilke faktorer han eller hun gjør gjeldende i den aktuelle samhandlingen eller samtalen.

Tenk over: Du diskuterer innvandring. Hvilke faktorer gjør du gjeldende i disse situasjonene:

  • i samtale med en venn
  • i diskusjon med besteforeldre
  • i en paneldebatt i midttimen

Kontekstanalyse

Når du analyserer en kultur, må du lete etter hvordan faktorene kommer til uttrykk. Det viktigste er å observere og prøve å forklare hvordan for eksempel religion eller alder påvirker kommunikasjonen. Hvorfor sier og reagerer en person slik hun eller han gjør i akkurat denne situasjonen? Å plassere uttrykkene i riktig kategori er ikke like viktig.

Sist oppdatert 02.07.2019
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?