Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulturell neddykking

Når du møter mennesker som har en annen kultur enn deg, må du tenke over hvordan du kommuniserer på en helt annen måte enn når du kommuniserer med en du kjenner godt og som har samme kulturbakgrunn som deg.

Jente lærer mann å lese følelser med smilefjes. Foto

Både det å kjenne seg selv og det å kunne sette seg inn i andres situasjon, er viktig interkulturell kompetanse.

Gjennom kommunikasjon med nye kulturer vil vi få verdifulle kunnskaper om andre måter å tenke og leve på. Vi skal nå se hvordan vi kan bruke dette empati-synspunktet i en modell som vi kan kalle kulturell neddykking. Den går ut på å vise hvordan vi kan lære nye kulturelle spilleregler å kjenne for å kunne kommunisere med mennesker i en ny kultur. Det er fem trinn i modellen, som er tilpasset etter Milton Bennetts modell[1] .

1. Kjenn deg selv

Første trinn i modellen går ut på å lære seg selv og sin egen kulturbakgrunn å kjenne. Det er svært viktig at vi selv har en kulturell forankring når vi møter andre. Vi må kjenne våre egne verdier og normer.

Den som har lært seg selv å kjenne og er trygg på seg selv, behøver ikke være redd for å bli stilt overfor det ukjente og fremmede. Riktignok kan våre egne verdier, normer og tro utfordres i møte med andres verdier, normer og tro, men det kan være sunt å bli utfordret av andre. Ofte fører det til at vi får et mer gjennomtenkt forhold til våre egne verdier og normer.

Møtet med det fremmede er ikke en fryktinngytende, ukontrollerbar situasjon. Tvert imot kan det på den ene siden bidra til at vi bedre kan leve oss inn i andres tanker og følelser. På den andre siden kan det bidra til at vi selv får økt innsikt også i egne tanker og følelser. Dermed taper vi ikke vår identitet, men befester den.

Å lære seg selv å kjenne betyr også å lære å kjenne det vi kan kalle vår egen kommunikative stil. Vi formidler ikke bare gjennom våre ord, men også gjennom vårt liv og våre handlinger. Det kan være nødvendig å stille kritiske spørsmål til våre verbale og ikke-verbale ytringer: Er vi oppmerksomme og åpne, eller nervøse og lukkede? Har vi evnen til å se og lytte, eller er vi forutinntatte og fordomsfulle? Avbryter vi den andre, holder vi «tråden» i en samtale, smiler vi, virker vi troverdige, inngir vi tillit? Hvordan virker vi på våre omgivelser?

2. Selvoppgivelse

I det andre trinnet foretar vi selve «neddykkingen». Det betyr at vi må forlate vår egen posisjon og nærmest oppgi vår egen identitet. Dette kan selvsagt være lettere sagt enn gjort. Det kan heller ikke være snakk om noe annet enn en foreløpig selvoppgivelse. For empatiens skyld blir vi nødt til å legge igjen våre egne målestokker og egne meninger om rett og galt, hjemme.

3. Innlevelse (empati)

I dette trinnet har vi da tatt skrittet fullt ut og forsøker å være åpne og se, lytte og lære mest mulig ut fra den andres forutsetninger. Det betyr at vi, i hvert fall tilnærmet, forsøker å leve oss inn i den andres levemåte, tro og verdier. Det er som å bli som barn igjen: Å ta imot inntrykk og herme etter de andre og innpasse oss i omgivelsene slik som de møter oss. Det er empati.

Denne situasjonen kan vi sammenligne med den som vi kan oppleve når vi leser en fengslende roman eller opplever en film eller et teaterstykke. Vi lever oss inn i personene i romanen eller stykket, identifiserer oss med dem, tenker som dem og reagerer som dem. I den aktuelle virkeligheten er det imidlertid ikke romanfigurer eller skuespillere vi møter, men virkelige mennesker av kjøtt og blod. Vi beveger oss inn på et fremmed område som oftest oppleves utilgjengelig: en annen persons tanker og erfaring.

4. Tilbakevendelse

Etter den empatiske innlevelsen skal vi så vende tilbake til oss selv og vår egen identitet. Vi skal finne oss selv igjen og forlate den andre. Det er ikke minst på grunn av dette trinnet at det er så viktig å kjenne seg selv, slik som nevnt under det første trinnet. Vi finner igjen vårt eget verdensbilde, våre egne verdier og normer. Det gir trygghet.

5. Refleksjon

De erfaringene vi har gjort, gjør at vi etter et slikt eksperiment likevel ikke lenger er helt de samme som før. Opplevelsene i den andres situasjon gir oss et kritisk blikk både på hans eller hennes kulturbakgrunn og på vår egen. Vi kan for eksempel stille erfaringene opp mot hverandre. Ut fra et slikt eksperiment vil vi kanskje enda klarere se forskjellene og likhetene mellom oss selv og den andre. Vi blir mer klar over hvor våre egne toleransegrenser befinner seg.

Hvor lenge dette eksperimentet skal vare, avhenger av formålet med neddykkingen. For en mer overflatisk kontakt, slik som enkelte turister eller forretningsfolk opplever, kan man til og med klare seg uten. Antropologer bruker denne metoden som de kaller «deltagende observasjon» når de gjør feltarbeid i en annen kultur. Det er vanlig at de bruker ett til to år på en slik innlevelse, men den er selvsagt ikke like intens hele tiden.

Erfaringene fra en slik kulturell neddykking kan gi oss verdifulle kunnskaper om andre måter å tenke og leve på. Vi lærer hvilken mening andre tillegger ulike kulturelle ytringsformer. Slik blir det mulig for oss å bruke ord og uttrykk som gir mening for våre samtalepartnere. Og kanskje klarer vi å oppleve nye meningsfellesskap som kan være givende for begge parter.

  1. 1«Overcoming the golden rule: sympathy and empathy». Milton J. Bennett. 1979.
Sist oppdatert 11.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er interkulturell kompetanse?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?