Hopp til innhold

Egenvurdering

Reklame i grenseland – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Reklame i grenseland.

LK20
Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.

Fremragende

Kompetent

På vei

Du har satt deg grundig inn i hvordan reklamebransjen jobber med målgrupper, produkt og holdningsendringer. Dette gjenspeiles i produktet ditt, refleksjonen din og kildelisten din.

Du har tilegnet deg noe kunnskap om hvordan reklamebransjen jobber med målgrupper, produkt og holdningsendringer. Dette gjenspeiles i produktet ditt, refleksjonen din og kildelisten din.

Du kjenner lite til hvordan reklamebransjen jobber med målgrupper, produkt og holdningsendringer, og/eller du dokumenterer ikke denne kunnskapen i produktet ditt, refleksjonen din eller kildelisten din.

Du har brukt markedsføringsmodellen AIDAS i arbeidet ditt, og du viser i refleksjonsnotatet hvordan du har tenkt. Du viser svært god forståelse og vurderingsevne når det gjelder de ulike punktene i modellen.

Du har brukt markedsføringsmodellen AIDAS i arbeidet ditt, og du viser i refleksjonsnotatet hvordan du har tenkt.

Du har ikke, eller i liten grad, brukt markedsføringsmodellen AIDAS i arbeidet ditt, og/eller du viser ikke i refleksjonsnotatet hvordan du har tenkt.

Du kjenner til flere sentrale lover og normer som regulerer markedsføringsbransjen. Dette viser du i refleksjonsnotatet ditt, og det kommer fram i måten du har løst oppgaven på.

Du kjenner til noen sentrale lover og normer som regulerer markedsføringsbransjen. Dette viser du i refleksjonsnotatet ditt, og det kommer fram i måten du har løst oppgaven på.

Du klarer ikke å gjøre rede for sentrale lover og normer som regulerer markedsføringsbransjen.

Du bruker fagbegreper når du argumenterer for at budskapet i reklamen din blir presentert på en god måte for en konkret målgruppe i en relevant kanal.

Du kan argumentere for at budskapet i din reklame blir presentert på en god måte for en konkret målgruppe i en relevant kanal.

Du har brukt noen prinsipper for layout, fargebruk og typografi.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Etikk og lovverk 1