Fagstoff

Arters rolle i økosystemet

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kretsløp

Artene i et økosystem har ulike roller. Disse er definert ut fra hvem som spiser hvem eller hva, altså hvor de får næringen fra. Alle organismer trenger en eller annen karbonressurs (organisk forbindelse) til celleånding og bygging av molekyler. Noen skaffer dette på egen hånd gjennom fotosyntesen, mens andre skaffer disse forbindelsene ved å spise andre organismer.

Et blad og sol. Opptak av vann og karbondioksid.De fleste planter er produsenter som lager sine egne energirike forbindelser ved hjelp av solenergi og uorganiske forbindelser. 

 

Menneske, grønnsaker, sau og fisk.Mennesket kan ha flere roller og være på flere trofiske nivåer.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

 

 Næringskjede i havet. Illustrasjon.Næringskjede i tareskogen.
Opphavsmann: Svein Gunnar Råen
  

Næringsnett i Barentshavet. Illustrasjon.Næringsnett Barentshavet  

Produsenter

Noen arter er produsenter, det vil si at de produserer biomasse fra uorganiske forbindelser. Dette er først og fremst planter som produserer sin egen energi gjennom fotosyntese. Det finnes også noen bakterier som kan produsere biomasse ved å oksidere uorganiske forbindelser. Produsenter kalles autotrofe organisimer.

Konsumenter

Arter som ikke kan produsere sin egen energi, skaffer den ved å spise andre organismer. Slike arter kalles konsumenter. Konsumentene kan enten være planteetere, såkalte primærkonsumenter, eller kjøttetere (karnivorer), som kalles sekundærkonsumenter eller tertiærkonsumenter hvis de spiser en kjøtteter. Noen dyr er også altetere (omnivorer) og kan spise både planter og dyr.

Nedbrytere

De artene som skaffer seg energi ved å bryte ned døde organismer, kalles nedbrytere. Dette kan være sopp og bakterier.

Både konsumenter og nedbrytere kalles heterotrofer fordi de bruker organisk næring for å skaffe seg energi og næring.

Næringskjede og næringsnett

Det går en strøm av energi og organisk karbon gjennom et økosystem via organismene. En næringskjede viser hvem som spiser hvem i et økosystem. Et trinn i en slik næringskjede kalles et trofisk nivå. Produsenter, konsumenter og nedbrytere ligger på ulike trofiske nivåer.

For hvert trinn i en næringskjede er det bare omtrent 10 prosent av energien fra forrige trofiske nivå som kan nyttiggjøres. Dette legger begrensninger på hvor lange næringskjedene kan bli.

Pyramide med gress, hare og rev.
En næringskjede er en svært forenklet framstilling av en langt mer kompleks virkelighet. Mange næringskjeder er vevd sammen i et næringsnett hvor organismene kan være forbundet på mange ulike måter. Samme art kan være på flere trofiske nivåer i en næringskjede.