Fagstoff

Habitat og nisje

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 01.08.2017
Møkkfluer på sauelort

Ulike arter har ulike krav til voksested eller leveområde, og de utnytter ressursene i miljøet på en bestemt måte. Begrepene habitat og nisje henger nært sammen, men betyr ikke det samme. Habitatet forteller hvor arten lever, mens nisjen beskriver hvordan arten lever.

En kurve som viser at aktiviteten er på topp ved optimumstemperaturen.Temperatur som én av faktorene i en arts nisje. 

Et habitat kan sammenlignes med artens "adresse", mens nisjen kan ses på som artens "jobb". 

Amfibienes formeringssyklus.En arts habitat og dens nisje kan forandre seg gjennom livsløpet. Et rumpetroll og en voksen frosk lever ulike steder og utnytter dermed også ulike ressurser.

Habitat

Et habitatEn arts habitat er det konkrete stedet hvor den lever (artens "adresse"). En arts habitat er det naturmiljøet hvor den er best tilpasset, og kan være en granskog, en dam, eni elv eller eni kuruke. er det samme som en arts voksested eller leveområde. Størrelsen og avgrensningen av habitatet avhenger av hvilken organisme vi snakker om. Et habitat kan være en granskog, en næringsfattig myr, eller det kan være høyfjellet. Et habitat kan også være et svært lite område som avføring fra en planteeter eller en gammel frukt, som er habitater for henholdsvis møkkmoser og muggsopp.

Bilder av skog, konglefrø, granmeis og insekter.Eksempel på habitat og nisje for granmeis.

Nisje

Flere arter kan leve på samme sted, men de kan utnytte ressursene der på forskjellige vis. Hvordan en art lever og bruker ressurser, kalles artens nisjeEn arts nisje er abstrakt og beskriver hvordan den utnytter ressursene (artens "rolle"/"jobb"). En arts nisje er bestemt av summen av miljøforhold (både abiotiske og biotiske) som er nødvendige for at arten skal overleve og formere seg.Gauses konkurranseprinsipp sier at to arter med fullstendig overlappende nisjer ikke kan sameksistere.. En nisje er summen av de miljøforholdene en art trenger for å kunne overleve og formere seg.

 

Relatert innhold